Visa allt om SOS International AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 266 879 221 076 275 185 417 373 340 958 312 906 204 233 181 723 232 745 150 440
Övrig omsättning 0 37 2 958 102 14 215 0 0 73 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 672 8 294 1 153 11 254 10 941 9 952 10 404 9 995 13 543 5 478
Resultat efter finansnetto 4 640 8 244 1 007 10 893 10 829 9 950 10 449 9 971 13 574 5 662
Årets resultat 4 723 6 718 2 342 6 917 7 026 7 437 7 199 7 013 8 149 3 152
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 474 2 313 3 255 4 179 4 595 5 835 6 394 6 368 2 332 2 092
Omsättningstillgångar 89 762 74 833 106 304 198 020 181 691 90 894 79 212 80 431 102 214 55 777
Tillgångar 92 236 77 146 109 559 202 200 186 286 96 729 85 606 86 799 104 546 57 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 881 20 158 13 440 26 099 19 182 30 156 22 721 36 522 29 509 21 360
Obeskattade reserver 16 430 17 830 18 230 20 460 18 750 17 200 16 990 15 990 15 280 12 355
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 925 39 158 77 888 155 641 148 353 49 373 45 897 34 287 59 757 24 153
Skulder och eget kapital 92 236 77 146 109 559 202 200 186 286 96 729 85 606 86 799 104 546 57 869
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 126 1 417 1 364 1 423 1 344 1 408 1 117 1 560 1 234 1 482
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 55 988 49 814 53 949 67 656 64 501 51 877 53 869 52 318 41 851 32 877
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 025 19 797 21 997 27 657 26 525 22 183 20 640 19 746 12 100 9 991
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 15 0 0 0 21 000 0 0
Omsättning 266 879 221 113 278 143 417 475 340 972 313 121 204 233 181 723 232 818 150 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 177 160 162 199 194 161 159 154 120 82
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 508 1 382 1 699 2 097 1 758 1 944 1 284 1 180 1 940 1 835
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 440 486 472 463 487 489 493 501 597
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 408 9 385 2 433 13 585 13 223 12 079 12 463 11 968 14 584 6 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,72% -19,66% -34,07% 22,41% 8,96% 53,21% 12,39% -21,92% 54,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,10% 10,77% 1,07% 5,57% 5,87% 10,29% 12,21% 11,52% 12,99% 9,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,76% 3,76% 0,43% 2,70% 3,21% 3,18% 5,12% 5,50% 5,84% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,55% 16,14% 10,33% 10,15% 9,78% 13,27% 16,31% 25,39% 18,24% 21,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,87% 44,16% 25,25% 20,80% 18,15% 45,05% 42,02% 56,45% 39,63% 52,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,26% 191,11% 136,48% 127,23% 122,47% 184,10% 172,59% 234,58% 171,05% 230,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!