Visa allt om UVK i Alingsås AB
Visa allt om UVK i Alingsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 40 32 32 32 31 558 555 21 21 3 274
Övrig omsättning 1 234 646 649 560 541 - - 383 345 252
Rörelseresultat (EBIT) 783 75 156 92 99 -16 70 10 48 507
Resultat efter finansnetto 4 782 118 1 193 189 3 150 27 1 592 53 1 140 683
Årets resultat 5 667 1 431 1 901 703 3 569 842 1 653 646 840 654
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 221 6 282 5 989 6 293 6 411 6 452 6 752 7 039 4 066 5 520
Omsättningstillgångar 4 284 11 462 10 489 8 503 7 669 4 521 3 345 1 962 3 971 1 663
Tillgångar 23 505 17 743 16 478 14 796 14 079 10 972 10 097 9 001 8 037 7 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 849 14 921 14 230 12 669 12 205 9 076 8 735 7 201 6 654 5 914
Obeskattade reserver 2 680 2 038 1 747 1 634 1 297 1 380 1 000 1 116 969 1 033
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 977 784 501 493 577 516 362 684 414 236
Skulder och eget kapital 23 505 17 743 16 478 14 796 14 079 10 972 10 097 9 001 8 037 7 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
Utdelning till aktieägare 840 740 740 340 240 440 500 120 99 99
Omsättning 1 274 678 681 592 572 558 555 404 366 3 526
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - - - - 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 637
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 160
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 143 414 496 424 408 293 380 223 245 738
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,00% 0,00% 0,00% 3,23% -94,44% 0,54% 2 542,86% 0,00% -99,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,35% 0,67% 7,23% 1,28% 22,49% 0,27% 15,80% 0,64% 14,94% 9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11 957,50% 368,75% 3 725,00% 593,75% 10 212,90% 5,38% 287,39% 276,19% 5 719,05% 21,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,69%
Rörelsekapital/omsättning 8 267,50% 33 368,75% 31 212,50% 25 031,25% 22 877,42% 717,74% 537,48% 6 085,71% 16 938,10% 43,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,34% 93,05% 94,63% 93,76% 93,48% 91,99% 93,81% 88,93% 91,47% 92,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 438,49% 1 461,99% 2 093,61% 1 724,75% 1 329,12% 876,16% 924,03% 286,84% 959,18% 704,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...