Visa allt om Tholin Fastighetsservice AB
Visa allt om Tholin Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 330 4 339 3 724 3 538 3 072 2 827 2 483 2 093 1 995 1 772
Övrig omsättning 8 33 2 - 50 - 33 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 472 517 393 515 265 418 426 477 172 91
Resultat efter finansnetto 468 509 383 501 257 418 430 491 168 89
Årets resultat 400 0 324 369 117 345 299 349 122 65
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 178 276 316 386 384 144 191 50 54 58
Omsättningstillgångar 1 147 1 218 980 1 089 729 1 270 1 088 977 611 657
Tillgångar 1 325 1 495 1 296 1 475 1 112 1 414 1 279 1 027 666 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 554 154 154 159 164 178 193 211 222 360
Obeskattade reserver 40 87 94 127 128 34 89 71 69 74
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 520 376 364 193 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 731 734 672 826 627 1 202 998 745 375 281
Skulder och eget kapital 1 325 1 495 1 296 1 475 1 112 1 414 1 279 1 027 666 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 392 718 941 732 624 632 598 587
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 222 1 334 876 435 243 258 118 115 274 83
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 466 550 440 353 392 363 305 48 38 26
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 0 240
Omsättning 3 338 4 372 3 726 3 538 3 122 2 827 2 516 2 093 1 995 1 772
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 833 1 085 745 885 768 707 828 698 665 591
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 472 343 377 398 349 384 338 352 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 597 630 523 627 330 466 475 500 191 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,25% 16,51% 5,26% 15,17% 8,67% 13,85% 18,63% 4,91% 12,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,62% 34,58% 30,32% 34,92% 23,92% 29,56% 33,62% 47,81% 26,13% 12,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,17% 11,92% 10,55% 14,56% 8,66% 14,79% 17,32% 23,46% 8,72% 5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,14% 72,34% 76,13% 74,93% 78,87% 83,45% 80,47% 100,00% 87,37% 93,62%
Rörelsekapital/omsättning 12,49% 11,15% 8,27% 7,43% 3,32% 2,41% 3,62% 11,08% 11,83% 21,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,17% 14,84% 17,54% 17,13% 23,23% 14,36% 20,22% 25,52% 40,79% 57,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,91% 165,94% 145,83% 131,84% 116,27% 105,66% 109,02% 131,14% 162,93% 233,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...