Visa allt om P J Mattsson Smides Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 17 671 20 280 25 711 18 267 16 644 12 950 15 115 11 128 13 156 10 019
Övrig omsättning 68 5 - 33 - 65 2 7 765 552
Rörelseresultat (EBIT) -1 566 -1 119 1 115 1 439 2 050 -918 -29 43 1 231 497
Resultat efter finansnetto -1 724 -1 167 1 068 1 395 2 010 -1 020 -111 -59 1 020 364
Årets resultat -1 724 -132 560 793 1 361 -620 1 21 754 364
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 278 299 358 428 532 698 850 631 723 657
Omsättningstillgångar 4 431 7 750 8 607 6 929 6 199 4 193 9 216 4 972 5 770 6 554
Tillgångar 4 708 8 049 8 965 7 357 6 731 4 891 10 066 5 603 6 493 7 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 1 972 2 104 2 794 3 002 1 641 2 261 2 261 2 940 2 386
Obeskattade reserver 0 0 1 050 750 390 0 387 536 685 602
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 649 1 800 1 955 1 009 1 183 1 474 1 543 1 593 948 779
Kortfristiga skulder 2 811 4 278 3 856 2 803 2 156 1 777 5 875 1 213 1 920 3 444
Skulder och eget kapital 4 708 8 049 8 965 7 357 6 731 4 891 10 066 5 603 6 493 7 211
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 673 4 411 3 891 3 922 4 181 2 892
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 1 555 1 570 1 590 1 509 1 362 1 193
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 250 1 000 0 0 0 700 200
Omsättning 17 739 20 285 25 711 18 300 16 644 13 015 15 117 11 135 13 921 10 571
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 14 12 13 12 13 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 178 1 352 1 714 1 305 1 387 996 1 260 856 877 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 514 571 537 562 532 503 440 385 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 544 -1 060 1 240 1 599 2 244 -669 201 271 1 550 818
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,86% -21,12% 40,75% 9,75% 28,53% -14,32% 35,83% -15,42% 31,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,05% -13,78% 12,44% 19,56% 30,47% -18,67% -0,08% 2,28% 19,54% 7,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,81% -5,47% 4,34% 7,88% 12,32% -7,05% -0,05% 1,15% 9,65% 5,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,57% 46,41% 51,02% 64,04% 68,04% 60,76% 55,48% 75,33% 66,68% 76,37%
Rörelsekapital/omsättning 9,17% 17,12% 18,48% 22,59% 24,29% 18,66% 22,10% 33,78% 29,26% 31,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,27% 24,50% 32,60% 45,93% 49,12% 33,55% 25,46% 47,40% 53,05% 39,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,70% 122,37% 178,01% 196,79% 241,84% 157,40% 93,84% 351,85% 230,05% 146,23%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...