Visa allt om REFCON AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 5 202 4 751 4 041 5 129 4 494 4 726 3 071 3 773 5 585 7 105
Övrig omsättning 381 70 - 7 - - - - 15 26
Rörelseresultat (EBIT) 799 612 413 859 600 929 66 228 -9 564
Resultat efter finansnetto 805 617 416 862 601 927 63 220 -8 562
Årets resultat 640 473 319 667 461 554 33 98 2 872
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 18 28 41 64 41 66 91 150 224
Omsättningstillgångar 2 754 2 315 2 106 2 896 2 396 2 103 1 167 1 214 1 425 2 448
Tillgångar 2 763 2 333 2 134 2 936 2 460 2 144 1 233 1 305 1 575 2 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 000 830 672 1 035 767 806 252 220 122 1 006
Obeskattade reserver 290 310 310 310 310 310 97 81 0 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 473 1 193 1 152 1 592 1 383 1 028 883 1 005 1 453 1 628
Skulder och eget kapital 2 763 2 333 2 134 2 936 2 460 2 144 1 233 1 305 1 575 2 672
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 877 1 910 1 432 1 580 2 119 2 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 809 836 652 755 907 1 258
Utdelning till aktieägare 0 470 315 682 400 500 0 0 0 886
Omsättning 5 583 4 821 4 041 5 136 4 494 4 726 3 071 3 773 5 600 7 131
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 5 5 4 4 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 040 950 1 010 1 282 899 945 768 943 1 117 1 015
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 651 647 855 557 568 536 587 619 670
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 808 621 426 882 624 984 119 286 65 664
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,49% 17,57% -21,21% 14,13% -4,91% 53,89% -18,61% -32,44% -21,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,17% 26,49% 19,59% 29,50% 24,47% 43,33% 5,35% 17,55% -0,25% 21,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,49% 13,01% 10,34% 16,88% 13,40% 19,66% 2,15% 6,07% -0,07% 7,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,77% 97,81% 93,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 97,83%
Rörelsekapital/omsättning 24,63% 23,62% 23,61% 25,42% 22,54% 22,75% 9,25% 5,54% -0,50% 11,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,38% 45,94% 42,82% 43,49% 41,01% 48,87% 26,57% 21,43% 7,75% 38,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,83% 193,71% 180,30% 181,91% 173,25% 204,57% 132,16% 120,80% 98,07% 150,37%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...