Visa allt om Edsåsdalens Sportbod Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 1 535 1 099 1 211 1 445 1 089 1 179 1 189 1 185 1 457 1 395
Övrig omsättning 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 74 -39 -195 120 -50 90 120 8 128 76
Resultat efter finansnetto 74 -40 -195 123 -50 90 119 7 128 74
Årets resultat 74 -40 -110 95 1 55 82 9 70 41
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 127 139 150 164 181 140 98 107 84
Omsättningstillgångar 963 858 950 1 103 1 017 1 141 1 096 1 032 1 150 1 122
Tillgångar 1 088 986 1 088 1 253 1 181 1 322 1 236 1 130 1 257 1 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 890 817 857 967 871 870 815 733 723 654
Obeskattade reserver 0 0 0 86 86 137 118 104 110 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 76 76 76 77 77 127 127 127 227 277
Kortfristiga skulder 121 93 155 123 147 188 176 166 195 196
Skulder och eget kapital 1 088 986 1 088 1 253 1 181 1 322 1 236 1 130 1 257 1 206
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 175 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 261 301 337 194 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 119 112 124 145 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 537 1 201 1 211 1 445 1 089 1 179 1 189 1 185 1 457 1 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 2 2 - 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 768 550 404 723 545 - 595 593 729 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 348 293 213 279 231 - 206 233 260 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 -28 -184 134 -33 104 128 17 134 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,67% -9,25% -16,19% 32,69% -7,63% -0,84% 0,34% -18,67% 4,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,80% -3,96% -17,92% 9,82% -4,23% 6,81% 9,71% 0,71% 10,26% 6,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,82% -3,55% -16,10% 8,51% -4,59% 7,63% 10,09% 0,68% 8,85% 5,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,73% 62,78% 60,86% 67,27% 60,88% 60,90% 67,96% 60,51% 63,42% 59,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,85% 69,61% 65,65% 67,82% 79,89% 80,83% 77,38% 73,08% 65,55% 66,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,80% 82,86% 78,77% 82,53% 79,43% 73,89% 73,39% 72,05% 63,97% 59,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,68% 146,24% 134,84% 324,39% 229,25% 240,96% 197,73% 138,55% 194,36% 223,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!