Visa allt om Christer Lindgren i Järfälla Aktiebolag
Visa allt om Christer Lindgren i Järfälla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 524 1 256 1 133 1 222 843 722
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -130 -129 -142 -168 288 733 642 863 473 278
Resultat efter finansnetto -131 -792 -141 -174 299 590 648 886 465 283
Årets resultat 11 -663 0 0 159 260 359 480 253 157
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 228 2 230 10 17 11 204
Omsättningstillgångar 425 555 1 503 1 793 329 404 2 311 1 711 873 485
Tillgångar 425 555 1 503 1 793 2 557 2 634 2 321 1 728 885 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 133 951 1 100 1 230 1 199 1 066 827 467 305
Obeskattade reserver 258 403 533 677 852 774 594 437 220 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Kortfristiga skulder 17 20 19 15 474 661 660 447 197 262
Skulder och eget kapital 425 555 1 503 1 793 2 557 2 634 2 321 1 728 885 689
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 160 65 37 81
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 96 96 96 96 96 163 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 10 10 29 10 17 16 7 3 31
Utdelning till aktieägare 0 0 155 150 130 128 127 120 120 92
Omsättning 0 0 0 0 524 1 256 1 133 1 222 843 722
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 262 628 567 1 222 843 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 55 57 63 70 91 90 77 47 116
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -130 -129 -142 -165 291 738 649 870 477 358
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -58,28% 10,86% -7,28% 44,96% 16,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 11,73% 28,02% 28,13% 51,33% 56,05% 41,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 57,25% 58,76% 57,63% 72,59% 58,84% 39,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - -27,67% -20,46% 145,72% 103,44% 80,19% 30,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,23% 80,60% 90,93% 89,18% 72,66% 67,18% 64,79% 66,07% 70,67% 57,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 500,00% 2 775,00% 7 910,53% 11 953,33% 69,41% 61,12% 350,15% 382,77% 443,15% 185,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...