Visa allt om Melius Assistans AB
Visa allt om Melius Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 42 951 29 619 15 250 3 971 0 0 0 2 249 3 375 3 251
Övrig omsättning 1 700 - - - - - - 14 278 163
Rörelseresultat (EBIT) 1 389 1 620 1 089 12 -249 -8 -4 -254 179 310
Resultat efter finansnetto 1 325 1 579 1 076 23 -228 -27 -3 -253 178 314
Årets resultat 1 278 982 814 23 -228 -27 -3 -253 160 314
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 264 224 299 141 0 0 0 0 33 47
Omsättningstillgångar 9 621 6 724 3 434 1 034 416 843 870 1 397 2 042 1 947
Tillgångar 9 885 6 948 3 732 1 175 416 843 870 1 397 2 075 1 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 065 1 787 955 241 218 715 869 1 372 1 625 1 466
Obeskattade reserver 0 400 150 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 134 0 0 0 0 127 0 0 1 31
Kortfristiga skulder 7 685 4 761 2 627 934 198 0 0 24 449 498
Skulder och eget kapital 9 885 6 948 3 732 1 175 416 843 870 1 397 2 075 1 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 20 614 10 349 2 781 92 0 0 112 306 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 6 613 3 323 919 23 0 0 43 104 78
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 150 100 0 120 127 500 0 0
Omsättning 44 651 29 619 15 250 3 971 0 0 0 2 263 3 653 3 414
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 107 75 39 18 1 0 0 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 401 395 391 221 - - - 2 249 1 688 1 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 384 353 339 193 164 - - 151 207 153
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 456 1 694 1 157 47 -249 -8 -4 -254 194 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,01% 94,22% 284,03% - - - -100,00% -33,36% 3,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,05% 23,32% 29,18% 2,72% - - - -17,97% 8,67% 15,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,23% 5,47% 7,14% 0,81% - - - -11,16% 5,33% 9,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - 17,83% 35,94% 37,93%
Rörelsekapital/omsättning 4,51% 6,63% 5,29% 2,52% - - - 61,05% 47,20% 44,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,89% 30,21% 28,72% 20,51% 52,40% 84,82% 99,89% 98,21% 78,31% 73,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,19% 141,23% 130,72% 110,71% 210,10% - - 5 820,83% 81,74% 116,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...