Visa allt om IOS AB
Visa allt om IOS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 683 16 788 14 823 14 677 15 030 14 099 11 673 11 255 8 963 6 824
Övrig omsättning 467 479 320 78 299 - 352 649 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 156 1 885 1 970 439 798 2 101 781 552 81 394
Resultat efter finansnetto 2 118 1 828 1 948 393 722 2 086 751 541 77 391
Årets resultat 1 666 998 1 122 303 409 1 092 331 281 27 282
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 352 1 517 1 093 1 376 1 973 2 898 687 374 159 225
Omsättningstillgångar 6 126 7 574 4 858 3 965 4 024 3 449 2 753 2 773 1 291 1 156
Tillgångar 7 478 9 091 5 951 5 340 5 997 6 347 3 440 3 147 1 450 1 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 035 2 435 1 437 2 815 2 512 2 103 1 012 693 412 385
Obeskattade reserver 2 107 2 147 1 647 1 150 1 153 1 016 460 231 86 59
Avsättningar (tkr) 330 330 330 330 330 308 165 360 0 0
Långfristiga skulder 0 280 1 000 0 63 1 127 640 396 0 0
Kortfristiga skulder 3 005 3 898 1 537 1 046 1 939 1 793 1 164 1 467 952 936
Skulder och eget kapital 7 478 9 091 5 951 5 340 5 997 6 347 3 440 3 147 1 450 1 381
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 029 1 004 993 561
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 750 3 391 3 761 4 369 2 758 376 431 220 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 500 1 025 1 116 1 284 942 446 493 441 364
Utdelning till aktieägare 1 500 2 066 0 2 500 0 0 0 12 0 0
Omsättning 18 150 17 267 15 143 14 755 15 329 14 099 12 025 11 904 8 963 6 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 13 13 11 9 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 105 1 119 1 140 1 129 1 366 1 567 1 946 1 876 1 494 1 137
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 420 347 380 523 419 314 330 279 271
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 750 2 523 2 861 1 581 1 783 2 845 806 781 229 556
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,33% 13,26% 0,99% -2,35% 6,60% 20,78% 3,71% 25,57% 31,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,83% 20,73% 33,10% 8,22% 13,31% 33,12% 22,70% 17,76% 5,79% 29,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,19% 11,23% 13,29% 2,99% 5,31% 14,91% 6,69% 4,97% 0,94% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,22% 82,77% 83,01% 80,12% 80,89% 79,54% 65,39% 77,15% 75,81% 81,05%
Rörelsekapital/omsättning 17,65% 21,90% 22,40% 19,89% 13,87% 11,75% 13,61% 11,60% 3,78% 3,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,19% 45,21% 45,73% 69,51% 56,06% 44,93% 39,27% 27,43% 32,68% 30,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,50% 192,36% 306,38% 363,67% 199,95% 183,83% 220,96% 180,10% 132,04% 119,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...