Visa allt om Dynegolf AB
Visa allt om Dynegolf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 179 3 105 2 784 2 818 2 672 2 449 3 299 4 068 4 093 3 872
Övrig omsättning 327 392 392 315 70 177 275 374 238 2 726
Rörelseresultat (EBIT) 140 69 -145 -402 -600 -406 597 1 053 764 3 244
Resultat efter finansnetto -86 -168 -411 -710 -936 -781 341 728 -64 2 599
Årets resultat -86 -168 -411 -710 -21 -672 8 37 -64 2 599
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 676 14 277 14 868 15 285 15 907 16 373 16 877 17 427 18 595 19 371
Omsättningstillgångar 1 573 457 375 481 505 480 600 516 440 576
Tillgångar 15 250 14 735 15 242 15 767 16 412 16 852 17 477 17 943 19 035 19 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 074 3 160 1 344 1 756 418 439 1 110 1 102 1 065 5 179
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 915 1 024 691 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 818 10 428 12 657 12 444 14 226 14 083 14 169 14 799 16 318 13 302
Kortfristiga skulder 2 358 1 146 1 240 1 568 1 768 1 415 1 173 1 351 1 652 1 466
Skulder och eget kapital 15 250 14 735 15 242 15 767 16 412 16 852 17 477 17 943 19 035 19 947
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 739 681 736 452 456 438 362 574 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 259 154 183 180 130 141 133 214 154
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 506 3 497 3 176 3 133 2 742 2 626 3 574 4 442 4 331 6 598
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 590 1 553 1 392 1 409 1 336 1 225 1 650 2 034 2 047 1 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 499 421 468 313 295 293 249 381 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 782 728 492 219 20 279 1 269 2 257 1 570 4 097
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,38% 11,53% -1,21% 5,46% 9,11% -25,77% -18,90% -0,61% 5,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,92% 0,47% -0,95% -2,54% -3,62% -2,41% 3,42% 5,87% 4,05% 16,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,40% 2,22% -5,21% -14,23% -22,23% -16,58% 18,10% 25,91% 18,84% 83,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,64% 98,65% 99,39% 93,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,69% -22,19% -31,07% -38,57% -47,27% -38,18% -17,37% -20,53% -29,61% -22,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,16% 21,45% 8,82% 11,14% 2,55% 6,61% 10,67% 8,98% 5,59% 25,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,27% 34,99% 27,74% 29,78% 27,49% 32,01% 50,55% 36,64% 26,03% 37,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...