Visa allt om EGE - Specialsensorer AB
Visa allt om EGE - Specialsensorer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 804 1 467 1 596 1 834 1 729 2 057 1 927 2 172 3 477 6 753
Övrig omsättning 4 222 - - 8 - 4 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) 252 494 319 431 347 586 402 293 435 227
Resultat efter finansnetto 454 317 580 305 321 693 382 515 885 458
Årets resultat 353 248 453 238 236 511 281 482 636 322
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 264 0 283 297 311 2 085 6 288 6 302 2 128 2 144
Omsättningstillgångar 12 530 12 207 11 933 11 032 10 792 8 880 4 059 3 794 7 594 7 473
Tillgångar 12 794 12 207 12 216 11 329 11 103 10 965 10 346 10 096 9 722 9 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 475 12 123 11 875 11 188 10 949 10 713 10 202 9 921 9 438 8 802
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 319 85 341 141 153 252 144 175 143 674
Skulder och eget kapital 12 794 12 207 12 216 11 329 11 103 10 965 10 346 10 096 9 722 9 617
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 361
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 0 0 0 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 808 1 689 1 596 1 834 1 737 2 057 1 931 2 183 3 477 6 753
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 - - 0 - - 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 804 - - - - - - - - 3 377
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 117 - - - - - - - - 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 255 494 333 445 361 600 416 293 451 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,97% -8,08% -12,98% 6,07% -15,95% 6,75% -11,28% -37,53% -48,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,56% 4,05% 4,75% 4,02% 3,95% 8,21% 6,64% 5,12% 10,38% 4,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,22% 33,67% 36,34% 24,81% 25,39% 43,75% 35,65% 23,80% 29,02% 6,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,09% 28,77% 32,39% 32,82% 30,42% 34,66% 30,36% 18,78% 27,41% 19,95%
Rörelsekapital/omsättning 676,88% 826,31% 726,32% 593,84% 615,33% 419,45% 203,17% 166,62% 214,29% 100,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,51% 99,31% 97,21% 98,76% 98,61% 97,70% 98,61% 98,27% 98,12% 92,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 927,90% 14 361,18% 3 499,41% 7 824,11% 7 053,59% 3 523,81% 2 818,75% 2 168,00% 5 310,49% 1 108,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...