Visa allt om Magnis Membris Merx International AB
Visa allt om Magnis Membris Merx International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 587 25 559 23 010 22 802 23 164 22 887 20 168 20 965 18 628 18 147
Övrig omsättning 233 455 549 362 282 114 272 44 125 55
Rörelseresultat (EBIT) 335 341 37 103 815 645 13 413 -171 356
Resultat efter finansnetto 340 265 -246 62 152 -115 -59 338 -128 358
Årets resultat 267 205 19 53 -188 -516 17 186 -6 187
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 620 3 881 3 393 2 538 2 417 3 090 3 481 3 661 2 573 867
Omsättningstillgångar 2 599 2 572 3 411 2 955 2 278 2 055 1 343 1 451 1 827 2 672
Tillgångar 6 219 6 453 6 804 5 493 4 695 5 145 4 824 5 112 4 400 3 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 546 1 378 1 253 1 235 1 381 1 669 1 575 1 558 1 373 1 379
Obeskattade reserver 0 0 0 274 274 84 0 85 0 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 660 1 220 1 552 1 290 760 1 000 710 957 1 195 67
Kortfristiga skulder 4 013 3 854 3 999 2 695 2 280 2 392 2 539 2 512 1 832 1 970
Skulder och eget kapital 6 219 6 453 6 804 5 493 4 695 5 145 4 824 5 112 4 400 3 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 033 920 1 093 985 745
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 798 7 964 8 123 7 722 6 517 5 898 6 349 5 980 4 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 249 2 793 2 722 2 367 2 379 2 175 2 319 2 257 1 893
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 27 820 26 014 23 559 23 164 23 446 23 001 20 440 21 009 18 753 18 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 19 17 17 17 17 19 20 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 314 1 345 1 354 1 341 1 363 1 346 1 061 1 048 980 955
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 627 630 629 588 577 468 487 482 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 562 595 278 357 1 313 744 472 492 184 963
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,93% 11,08% 0,91% -1,56% 1,21% 13,48% -3,80% 12,55% 2,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,09% 5,28% 0,54% 2,48% 4,58% 0,78% 0,27% 8,10% -1,91% 10,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,37% 1,33% 0,16% 0,60% 0,93% 0,17% 0,06% 1,97% -0,45% 2,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,05% 66,87% 68,68% 67,74% 67,86% 66,95% 67,82% 67,96% 69,91% 69,79%
Rörelsekapital/omsättning -5,13% -5,02% -2,56% 1,14% -0,01% -1,47% -5,93% -5,06% -0,03% 3,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,86% 21,35% 18,42% 26,37% 33,72% 33,64% 32,65% 31,70% 31,20% 41,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,15% 50,60% 68,27% 91,06% 77,76% 67,73% 34,97% 40,21% 76,04% 117,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...