Visa allt om Aktiebolaget M. Igelström
Visa allt om Aktiebolaget M. Igelström

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 027 3 683 4 186 4 198 3 693 4 866 3 255 2 197 2 048 2 472
Övrig omsättning 148 28 57 41 40 - 203 1 243 98 74
Rörelseresultat (EBIT) -331 115 210 20 -162 127 367 1 215 843 611
Resultat efter finansnetto -333 128 389 40 -61 36 329 1 225 907 532
Årets resultat 236 229 448 1 3 12 160 614 544 563
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 257 287 438 651 1 118 1 157 1 158 2 574 2 524
Omsättningstillgångar 4 476 4 410 7 059 5 115 4 014 4 593 4 087 4 572 2 529 2 435
Tillgångar 4 641 4 667 7 346 5 552 4 665 5 709 5 244 5 730 5 103 4 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 366 2 130 3 901 3 452 3 452 3 449 3 587 3 567 3 225 2 680
Obeskattade reserver 416 401 573 732 707 789 777 682 293 122
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 869 1 142
Kortfristiga skulder 1 859 2 136 2 872 1 367 507 1 472 880 1 480 715 1 013
Skulder och eget kapital 4 641 4 667 7 346 5 552 4 665 5 709 5 244 5 730 5 103 4 958
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 532 445 372 255 393 325 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 397 1 964 1 503 1 358 1 612 515 393 325 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 499 645 658 617 657 290 335 243 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 140 272 0
Omsättning 2 175 3 711 4 243 4 239 3 733 4 866 3 458 3 440 2 146 2 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 6 5 5 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 507 737 837 700 739 973 814 1 099 1 024 1 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 402 532 450 389 533 302 575 422 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -309 160 372 257 134 413 636 1 300 904 671
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,96% -12,02% -0,29% 13,67% -24,11% 49,49% 48,16% 7,28% -17,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,13% 2,74% 5,30% 0,74% -1,29% 2,47% 7,11% 21,78% 18,87% 12,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,33% 3,48% 9,29% 0,98% -1,62% 2,90% 11,46% 56,80% 47,02% 25,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 129,11% 61,74% 100,02% 89,28% 94,96% 64,14% 98,53% 140,74% 88,57% 57,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,97% 52,34% 59,19% 72,46% 85,17% 70,60% 79,32% 71,02% 67,33% 55,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,77% 206,46% 245,79% 374,18% 791,72% 312,02% 464,43% 308,92% 353,71% 240,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...