Visa allt om Shathaalrafeden AB
Visa allt om Shathaalrafeden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 157 1 258 1 163 890 1 216 976 879 561 1 279 71
Övrig omsättning 199 60 66 - - - 33 - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 60 187 137 -63 -304 -293 54 -56 147 34
Resultat efter finansnetto 58 187 137 -63 -320 -297 46 -61 131 32
Årets resultat 36 146 137 -63 -320 -297 37 -11 58 32
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 246 90 129 184 323 714 698 493 261 254
Omsättningstillgångar 372 360 137 110 139 145 218 219 194 172
Tillgångar 618 450 266 295 462 859 917 712 455 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 144 248 112 100 120 217 179 190 132
Obeskattade reserver 12 0 0 0 0 0 0 0 51 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 399 250 0 158 0 0 0 0 61 174
Kortfristiga skulder 27 56 18 25 363 739 700 533 153 120
Skulder och eget kapital 618 450 266 295 462 859 917 712 455 426
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 125 0 80 147 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 240 200 148 187 56 206 36 201 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 75 63 47 49 57 65 40 109 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 356 1 318 1 229 890 1 216 976 912 561 1 279 76
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 157 1 258 388 890 608 488 440 187 640 71
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 339 315 88 195 118 129 142 50 241 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 130 226 192 76 -222 -182 214 40 207 41
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,03% 8,17% 30,67% -26,81% 24,59% 11,04% 56,68% -56,14% 1 701,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,71% 41,56% 51,50% -21,36% -65,80% -34,11% 5,89% -7,87% 32,31% 7,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,19% 14,86% 11,78% -7,08% -25,00% -30,02% 6,14% -9,98% 11,49% 47,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,97% 59,46% 60,28% 48,43% 25,25% 39,34% 70,76% 59,18% 73,03% 60,56%
Rörelsekapital/omsättning 29,82% 24,17% 10,23% 9,55% -18,42% -60,86% -54,84% -55,97% 3,21% 73,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,64% 32,00% 93,23% 37,97% 21,65% 13,97% 23,66% 25,14% 49,83% 30,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 337,04% 616,07% 494,44% 184,00% 25,62% 13,80% 27,29% 41,09% 126,80% 143,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...