Visa allt om Braås-Stugan Aktiebolag
Visa allt om Braås-Stugan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 497 1 572 2 048 571 2 310 3 026 3 837 4 887 5 909 5 128
Övrig omsättning - - - - - - - - 12 3
Rörelseresultat (EBIT) -175 -15 283 -416 -255 -231 -155 365 595 522
Resultat efter finansnetto -171 -13 285 -407 -240 -207 -148 364 622 559
Årets resultat -4 1 405 -407 -240 -124 41 288 350 339
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 15 42 56 84 117 32 64 101
Omsättningstillgångar 1 235 1 323 1 251 1 161 2 377 2 991 3 156 3 949 3 479 2 769
Tillgångar 1 235 1 323 1 266 1 203 2 433 3 074 3 273 3 981 3 543 2 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 148 1 152 1 151 1 075 1 971 2 211 2 335 2 355 2 166 1 917
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 84 289 319 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 172 115 127 461 863 855 1 338 1 057 769
Skulder och eget kapital 1 235 1 323 1 266 1 203 2 433 3 074 3 273 3 981 3 543 2 870
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 498 446 450 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 283 149 249 513 527 56 67 80 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 107 42 159 320 326 338 254 277 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 489 0 0 0 60 100 100
Omsättning 1 497 1 572 2 048 571 2 310 3 026 3 837 4 887 5 921 5 131
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 497 1 572 2 048 286 1 155 1 513 1 919 2 444 2 955 2 564
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 390 191 204 417 427 446 384 404 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -175 0 309 -401 -227 -197 -109 397 632 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,77% -23,24% 258,67% - -23,66% -21,14% -21,49% -17,30% 15,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,85% -0,98% 22,51% -33,75% -9,82% -6,73% -4,46% 9,17% 17,56% 19,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,42% -0,83% 13,92% -71,10% -10,35% -6,84% -3,81% 7,47% 10,53% 10,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,32% 47,58% 44,19% 47,46% 50,91% 40,55% 41,59% 41,76% 40,70% 42,10%
Rörelsekapital/omsättning 76,69% 73,22% 55,47% 181,09% 82,94% 70,32% 59,97% 53,43% 40,99% 39,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,96% 87,07% 90,92% 89,36% 81,01% 71,93% 73,23% 64,51% 67,62% 71,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 840,23% 405,81% 761,74% 514,96% 377,66% 242,29% 264,80% 210,76% 246,64% 228,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...