Visa allt om Kenneth Invest AB
Visa allt om Kenneth Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 927 2 078 1 905 2 027 2 022 0 0 3 265 2 330 4 397
Övrig omsättning 480 485 473 647 805 626 601 45 573 500
Rörelseresultat (EBIT) 187 166 293 446 287 82 15 555 207 310
Resultat efter finansnetto 184 165 275 461 241 78 -13 500 196 309
Årets resultat 184 165 226 435 241 78 -13 500 283 222
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar -8 0 0 0 109 350 589 828 1 078 15
Omsättningstillgångar 1 145 1 021 1 072 1 326 1 634 94 81 378 411 575
Tillgångar 1 137 1 021 1 072 1 326 1 743 444 670 1 206 1 489 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 111 927 762 536 622 381 303 600 384 322
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder -65 -65 -296 105 578 0 0 275 600 0
Kortfristiga skulder 92 160 606 685 543 62 367 331 504 268
Skulder och eget kapital 1 137 1 021 1 072 1 326 1 743 444 670 1 206 1 489 590
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 - 129 143 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 442 495 400 395 360 0 - 267 219 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 130 130 107 131 113 0 - 123 103 187
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 407 2 563 2 378 2 674 2 827 626 601 3 310 2 903 4 897
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 0 2 1 1 0 - 2 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 964 - 953 2 027 2 022 - - 1 633 777 879
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 282 - 254 527 472 - - 261 155 173
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 305 166 293 555 528 321 254 795 350 518
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,27% 9,08% -6,02% 0,25% - - -100,00% 40,13% -47,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,45% 16,26% 27,33% 38,54% 16,47% - - 46,02% 13,90% 52,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,70% 7,99% 15,38% 25,21% 14,19% - - 17,00% 8,88% 7,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,97% 46,82% 48,82% 52,34% 46,09% - - 62,97% 51,89% 53,54%
Rörelsekapital/omsättning 54,64% 41,43% 24,46% 31,62% 53,96% - - 1,44% -3,99% 6,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,71% 90,79% 71,08% 40,42% 35,69% 85,81% 45,22% 49,75% 25,79% 54,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 244,57% 638,12% 176,90% 193,58% 300,92% 151,61% 22,07% 114,20% 75,99% 211,94%

Laddar verksamhet ...