Visa allt om F. Månsson Invest Aktiebolag
Visa allt om F. Månsson Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 76 138 10 58 8 717 21 621 21 379 6 754 1 769 1 151
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -336 -629 -940 -829 1 310 -3 319 -2 058 408 -169 44
Resultat efter finansnetto 28 128 -155 -1 061 -761 -1 218 -1 503 43 495 232 -24 3 942
Årets resultat 28 128 -155 -1 061 -761 -1 218 -1 503 43 494 232 -24 4 313
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 246 43 387 45 769 46 186 42 608 44 077 33 138 11 509 8 418 5 976
Omsättningstillgångar 44 895 2 657 732 1 257 4 187 7 724 18 778 1 982 1 147 3 318
Tillgångar 73 140 46 043 46 501 47 442 46 795 51 801 51 916 13 491 9 565 9 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 479 44 341 44 495 45 557 46 318 48 036 49 538 6 044 5 812 5 836
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 624 1 624 1 624 1 624 150 3 600 0 6 648 3 487 2 600
Kortfristiga skulder 37 78 381 262 328 165 2 377 798 266 859
Skulder och eget kapital 73 140 46 043 46 501 47 442 46 795 51 801 51 916 13 491 9 565 9 294
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 484 586 600 581 450 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 152 184 189 183 141 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 60 000 700 0 0 0 500 0 0 0 0
Omsättning 76 138 10 58 8 717 21 621 21 379 6 754 1 769 1 151
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 76 138 10 58 8 717 21 621 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 223 656 797 - 802 607 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -336 -629 -940 -829 1 310 -3 319 -2 047 418 -157 44
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,93% 1 280,00% -82,76% -99,33% -59,68% 1,13% 216,54% 281,80% 53,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,52% -0,33% 0,51% 0,20% 5,24% -2,73% 85,78% 14,16% 1,52% 48,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37 075,00% -108,70% 2 360,00% 165,52% 28,12% -6,54% 208,31% 28,29% 8,20% 391,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% -1,72% 27,11% -10,74% -8,00% 7,61% -7,12% 5,30%
Rörelsekapital/omsättning 59 023,68% 1 868,84% 3 510,00% 1 715,52% 44,27% 34,96% 76,72% 17,53% 49,80% 213,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,73% 96,30% 95,69% 96,03% 98,98% 92,73% 95,42% 44,80% 60,76% 62,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121 337,84% 2 791,03% 192,13% 479,77% 1 276,52% 1 569,70% 135,76% 248,37% 431,20% 386,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...