Visa allt om Helledal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 276 172 143 668 1 320 1 384 1 302 7 274 4 993 4 393
Övrig omsättning 0 0 2 2 0 70 45 9 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -53 -171 -2 492 646 451 -262 23 508 320
Resultat efter finansnetto 28 -177 9 473 642 444 228 13 495 296
Årets resultat 20 -43 80 310 368 339 217 9 268 129
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 255 1 476 1 682 1 696 1 311 1 071 1 688 1 393 795 723
Omsättningstillgångar 926 1 033 1 025 1 010 1 816 2 164 1 336 1 190 1 597 1 138
Tillgångar 2 181 2 508 2 707 2 706 3 128 3 235 3 025 2 583 2 392 1 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 940 1 120 1 263 1 183 873 1 505 1 166 950 940 673
Obeskattade reserver 209 209 344 440 374 209 209 209 279 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 978 980 930 1 040 1 113 1 163 1 237 992 778 756
Kortfristiga skulder 54 200 170 44 768 358 413 433 395 284
Skulder och eget kapital 2 181 2 508 2 707 2 706 3 128 3 235 3 025 2 583 2 392 1 861
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 180 176 0 0 100 215 125 150 220 210
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 179 257 467 887 609 361
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 21 18 0 0 88 148 185 286 241 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 276 172 145 670 1 320 1 454 1 347 7 283 4 993 4 393
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 0 3 3 - 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 276 172 - - 440 461 - 2 425 1 664 1 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 203 194 - - 137 226 - 569 403 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -53 -171 -2 492 646 451 -262 23 508 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 60,47% 20,28% -78,59% -49,39% -4,62% 6,30% -82,10% 45,68% 13,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,38% -6,82% 0,55% 18,18% 20,72% 13,97% 7,87% 0,89% 21,28% 17,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,87% -99,42% 10,49% 73,65% 49,09% 32,66% 18,28% 0,32% 10,19% 7,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,70% 38,64% 55,36% 50,26%
Rörelsekapital/omsättning 315,94% 484,30% 597,90% 144,61% 79,39% 130,49% 70,89% 10,41% 24,07% 19,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,57% 51,16% 56,57% 56,40% 37,24% 51,56% 43,93% 43,09% 48,40% 42,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 714,81% 516,50% 602,94% 2 295,45% 236,46% 604,47% 323,49% 251,96% 196,71% 77,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!