Visa allt om Aktiebolaget Carléns Måleri

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 17 044 23 235 19 743 14 764 16 422 24 121 26 882 23 835 21 059 20 301
Övrig omsättning 156 179 23 77 86 237 331 247 103 69
Rörelseresultat (EBIT) 1 174 2 641 3 212 502 2 121 845 1 118 873 1 792 918
Resultat efter finansnetto 1 168 2 640 3 209 663 2 223 988 1 128 890 1 809 832
Årets resultat 930 1 653 2 115 483 1 727 769 876 504 938 577
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 823 4 430 1 779 1 879 2 810 2 463 1 059 652 756 129
Omsättningstillgångar 5 502 3 907 5 151 2 863 3 330 2 716 4 320 13 980 8 755 11 133
Tillgångar 8 325 8 337 6 930 4 742 6 140 5 179 5 379 14 632 9 510 11 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 983 2 553 2 399 1 683 3 201 2 599 2 499 2 123 1 944 1 506
Obeskattade reserver 1 727 1 768 1 249 771 747 742 756 769 533 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 615 4 017 3 282 2 287 2 193 1 838 2 123 11 740 7 033 9 745
Skulder och eget kapital 8 325 8 337 6 930 4 742 6 140 5 179 5 379 14 632 9 510 11 262
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 858 8 082 6 535 4 996
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - 3 209 2 918 2 517 1 800
Utdelning till aktieägare 1 200 1 500 1 500 1 400 2 000 1 125 670 500 325 500
Omsättning 17 200 23 414 19 766 14 841 16 508 24 358 27 213 24 082 21 162 20 370
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 18 16 14 20 21 23 23 19 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 420 1 291 1 234 1 055 821 1 149 1 169 1 036 1 108 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 562 481 627 520 489 538 491 484 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 281 2 737 3 321 561 2 240 937 1 201 955 1 817 935
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,65% 17,69% 33,72% -10,10% -31,92% -10,27% 12,78% 13,18% 3,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,10% 31,68% 46,35% 14,00% 36,25% 19,08% 21,03% 6,13% 19,02% 8,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,89% 11,37% 16,27% 4,50% 13,55% 4,10% 4,21% 3,76% 8,59% 4,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 56,25% 58,51% 56,03% 48,97%
Rörelsekapital/omsättning 5,20% -0,47% 9,47% 3,90% 6,92% 3,64% 8,17% 9,40% 8,18% 6,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,00% 47,16% 48,68% 48,17% 61,62% 61,36% 57,42% 18,61% 24,57% 13,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,22% 97,26% 156,95% 125,19% 151,85% 147,77% 203,49% 40,66% 62,18% 40,43%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...