Visa allt om Poolbyggarna SPA i Västmanland AB
Visa allt om Poolbyggarna SPA i Västmanland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 289 6 795 5 626 4 331 4 048 4 928 5 017 4 607 2 459 2 964
Övrig omsättning 112 80 75 82 97 - 106 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 757 825 534 233 394 368 413 755 65 98
Resultat efter finansnetto 712 780 483 181 345 322 376 735 40 82
Årets resultat 553 603 372 137 255 245 273 510 24 73
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 16 0 6 16 34 129 200 236 331
Omsättningstillgångar 3 456 3 052 2 278 2 044 2 378 1 833 1 906 1 745 746 801
Tillgångar 3 468 3 068 2 278 2 050 2 393 1 868 2 035 1 945 983 1 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 178 1 926 1 479 1 263 1 276 1 165 1 046 893 383 359
Obeskattade reserver 0 2 0 6 6 14 37 37 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 381 373 365 378 385 340 20 47 96 198
Kortfristiga skulder 908 768 434 403 726 349 931 967 503 575
Skulder och eget kapital 3 468 3 068 2 278 2 050 2 393 1 868 2 035 1 945 983 1 132
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 411 378 291 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 794 684 597 438 470 327 198 39 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 305 272 244 191 202 310 227 99 173
Utdelning till aktieägare 300 300 156 0 150 143 127 120 0 0
Omsättning 7 401 6 875 5 701 4 413 4 145 4 928 5 123 4 607 2 459 2 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 430 2 265 1 875 1 083 1 012 1 232 2 509 2 304 1 230 1 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 371 327 216 162 142 534 431 224 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 761 829 534 243 413 405 484 841 160 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,27% 20,78% 29,90% 6,99% -17,86% -1,77% 8,90% 87,35% -17,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,83% 26,89% 23,49% 11,37% 16,59% 19,70% 20,29% 38,82% 6,61% 9,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,39% 12,14% 9,51% 5,38% 9,81% 7,47% 8,23% 16,39% 2,64% 3,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,11% 42,02% 44,28% 43,02% 42,29% 37,32% 44,47% 52,03% 44,29% 41,73%
Rörelsekapital/omsättning 34,96% 33,61% 32,78% 37,89% 40,81% 30,11% 19,43% 16,89% 9,88% 7,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,80% 62,83% 64,93% 61,84% 53,51% 62,92% 52,74% 47,31% 38,96% 31,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,67% 159,38% 150,00% 222,83% 122,59% 97,13% 49,62% 67,01% 62,62% 68,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...