Visa allt om Galatea AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 633 899 608 696 587 598 564 816 509 934 491 989 467 393 307 635 415 146 391 132
Övrig omsättning 42 711 10 067 1 620 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 54 861 25 006 15 054 35 793 39 709 38 452 24 925 23 605 38 393 28 912
Resultat efter finansnetto 62 021 2 783 5 836 36 544 39 824 38 592 25 014 23 620 38 552 29 074
Årets resultat 956 -22 638 -10 404 40 1 002 50 175 15 729 28 231 20 036
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 326 170 865 63 204 49 396 27 660 26 666 18 953 12 186 12 133 8 292
Omsättningstillgångar 455 115 236 719 246 087 253 348 219 919 202 152 209 473 170 762 155 433 140 275
Tillgångar 744 441 407 584 309 291 302 744 247 579 228 818 228 426 182 948 167 566 148 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 768 45 812 45 448 55 852 55 812 54 810 54 760 54 585 58 856 50 626
Obeskattade reserver 5 272 5 272 5 300 2 765 422 21 167 24 450 24 450 19 300 17 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 51 977 61 513 8 347 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 640 424 294 987 250 196 244 127 191 345 152 841 149 216 103 913 89 410 80 641
Skulder och eget kapital 744 441 407 584 309 291 302 744 247 579 228 818 228 426 182 948 167 566 148 567
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 2 578 2 334 - - 3 135 2 871 1 830 1 970 2 674 2 386
Varav tantiem till styrelse & VD 212 - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 24 311 24 694 25 493 33 422 25 844 22 161 21 283 11 757 15 306 14 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 772 12 873 8 298 10 378 12 781 9 785 9 376 5 510 7 235 6 384
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
Omsättning 676 610 618 763 589 218 564 816 509 934 491 989 467 393 307 635 415 146 391 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 39 39 38 32 35 33 30 31 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 132 15 608 15 067 14 864 15 935 14 057 14 163 10 255 13 392 14 486
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 099 1 023 866 1 153 1 305 995 985 641 831 870
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 190 34 200 22 674 40 857 44 378 41 278 25 896 23 608 38 402 28 912
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,14% 3,59% 4,03% 10,76% 3,65% 5,26% 51,93% - 6,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,53% 1,01% 2,05% 12,07% 16,10% 16,87% 10,95% 12,95% 23,03% 19,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,02% 0,68% 1,08% 6,47% 7,82% 7,85% 5,35% 7,70% 9,30% 7,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,38% 19,37% 19,22% 21,69% 22,58% 22,64% 21,14% 46,85% 25,25% 25,06%
Rörelsekapital/omsättning -29,23% -9,57% -0,70% 1,63% 5,60% 10,02% 12,89% 21,73% 15,90% 15,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,83% 12,25% 16,03% 19,16% 22,68% 31,17% 32,32% 40,26% 44,11% 42,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,94% 59,34% 73,47% 74,90% 80,16% 95,38% 94,85% 118,01% 110,10% 121,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!