Visa allt om Öberg's GM Måleri Aktiebolag
Visa allt om Öberg's GM Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3 170 4 485 4 808 2 575 3 672 3 693 4 003 4 376 4 400 4 058
Övrig omsättning 108 84 171 295 252 120 26 - - 18
Rörelseresultat (EBIT) -31 264 146 14 227 70 11 -377 298 3
Resultat efter finansnetto -32 264 137 2 216 51 22 -379 295 4
Årets resultat 4 156 86 1 178 51 22 -279 156 9
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 35 62 174 273 298 356 67 66 73
Omsättningstillgångar 1 198 1 270 1 239 1 262 985 751 1 055 854 1 343 900
Tillgångar 1 365 1 305 1 300 1 436 1 259 1 049 1 411 921 1 409 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 528 623 467 381 380 202 151 129 425 269
Obeskattade reserver 83 123 62 37 38 0 0 0 100 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 84 0 0 34 146 193 255 0 0 0
Kortfristiga skulder 670 559 771 984 695 654 1 005 793 883 680
Skulder och eget kapital 1 365 1 305 1 300 1 436 1 259 1 049 1 411 921 1 409 973
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 220 213 223 175 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 810 1 096 1 347 1 217 1 212 1 334 1 430 1 090 1 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 267 343 453 385 450 510 537 449 486
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Omsättning 3 278 4 569 4 979 2 870 3 924 3 813 4 029 4 376 4 400 4 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 6 6 7 8 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 057 1 495 1 202 429 612 528 500 547 629 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 358 365 366 307 272 273 260 277 249 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 284 170 113 324 155 71 -353 317 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,32% -6,72% 86,72% -29,87% -0,57% -7,74% -8,52% -0,55% 8,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,27% 20,31% 11,38% 1,11% 18,82% 6,77% 2,76% -40,93% 21,22% 0,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,98% 5,91% 3,08% 0,62% 6,45% 1,92% 0,97% -8,62% 6,80% 0,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,56% 100,00% 46,46% 86,25% 100,00% 100,00% 70,35% 69,70% 59,05% 59,93%
Rörelsekapital/omsättning 16,66% 15,85% 9,73% 10,80% 7,90% 2,63% 1,25% 1,39% 10,45% 5,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,42% 55,09% 39,64% 28,54% 32,41% 19,26% 10,70% 14,01% 35,27% 29,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,34% 218,25% 154,22% 97,97% 140,29% 113,30% 103,98% 106,43% 138,96% 125,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...