Visa allt om DaNeVa Aktiebolag
Visa allt om DaNeVa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 345 823 938 1 153 1 404 1 001 1 553 1 087 791 827
Övrig omsättning 137 115 125 84 82 44 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -60 246 251 540 595 380 858 430 33 55
Resultat efter finansnetto -91 298 236 517 577 387 962 444 -13 50
Årets resultat 112 192 197 324 349 216 540 253 -25 36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 085 2 240 2 195 2 252 2 288 1 142 1 106 191 74 124
Omsättningstillgångar 746 557 580 404 221 541 457 560 319 417
Tillgångar 2 832 2 797 2 775 2 656 2 510 1 682 1 563 751 393 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 755 1 802 1 766 1 719 1 395 1 173 1 083 544 290 315
Obeskattade reserver 425 660 610 630 530 430 340 105 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 627 258 348 0 -28 -30 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 78 51 306 613 110 138 102 103 225
Skulder och eget kapital 2 832 2 797 2 775 2 656 2 510 1 682 1 563 751 393 541
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 169 157 232 228 288 261 284 388 427 415
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 26 21 28 28 39 28 53 57 137 215
Utdelning till aktieägare 0 159 0 150 0 127 127 0 0 0
Omsättning 482 938 1 063 1 237 1 486 1 045 1 553 1 087 791 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 173 412 469 577 702 501 777 544 396 414
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 109 110 144 159 181 168 201 238 304 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 318 387 574 632 417 895 438 41 63
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,08% -12,26% -18,65% -17,88% 40,26% -35,54% 42,87% 37,42% -4,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,08% 11,08% 9,08% 20,37% 23,78% 23,07% 61,55% 59,52% 9,16% 10,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,10% 37,67% 26,87% 46,92% 42,52% 38,76% 61,94% 41,12% 4,55% 6,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,35% 74,85% 82,52% 88,73% 86,61% 85,71% 100,00% 92,55% 95,58% 88,15%
Rörelsekapital/omsättning 208,99% 58,20% 56,40% 8,50% -27,92% 43,06% 20,54% 42,13% 27,31% 23,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,68% 82,83% 80,79% 83,22% 71,14% 88,58% 85,32% 82,74% 73,79% 58,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 984,00% 714,10% 1 137,25% 132,03% 9,30% 491,82% 331,16% 549,02% 309,71% 185,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...