Visa allt om Nordkontor Inredning i Skellefteå Aktiebolag
Visa allt om Nordkontor Inredning i Skellefteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-08
Nettoomsättning 445 425 392 391 391 211 305 3 911 6 783 6 929
Övrig omsättning - - - - - - - 140 28 58
Rörelseresultat (EBIT) 384 366 330 331 327 153 147 49 278 -51
Resultat efter finansnetto 364 361 330 331 317 136 124 11 203 -147
Årets resultat 11 8 257 185 179 100 91 8 157 -60
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 092 1 120 1 148 1 176 1 208 1 243 1 277 1 313 1 359 1 424
Omsättningstillgångar 128 81 274 274 56 61 24 1 141 2 350 1 450
Tillgångar 1 220 1 201 1 421 1 450 1 264 1 304 1 301 2 454 3 709 2 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 255 1 247 1 247 1 063 884 784 693 685 528
Obeskattade reserver 0 155 155 155 75 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 863 1 192
Kortfristiga skulder 953 790 19 48 126 420 518 1 762 2 161 1 154
Skulder och eget kapital 1 220 1 201 1 421 1 450 1 264 1 304 1 301 2 454 3 709 2 874
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 273 552
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 795 465 437
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 294 313 407
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 445 425 392 391 391 211 305 4 051 6 811 6 987
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 1 956 1 696 1 732
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 545 263 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 412 394 359 362 362 188 182 90 306 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,71% 8,42% 0,26% 0,00% 85,31% -30,82% -92,20% -42,34% -2,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,56% 30,47% 23,22% 22,83% 25,87% 11,73% 11,30% 2,04% 7,58% -1,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 86,52% 86,12% 84,18% 84,65% 83,63% 72,51% 48,20% 1,28% 4,14% -0,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,64% 87,06% 85,46% 86,19% 85,17% 75,36% 51,48% 18,18% 19,62% 21,17%
Rörelsekapital/omsättning -185,39% -166,82% 65,05% 57,80% -17,90% -170,14% -161,97% -15,88% 2,79% 4,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,89% 31,30% 96,26% 93,88% 88,47% 67,79% 60,26% 28,24% 18,47% 18,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,43% 10,25% 1 442,11% 570,83% 44,44% 14,52% 4,63% 64,76% 68,53% 51,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...