Visa allt om Tvengströms Transport och Entreprenad AB
Visa allt om Tvengströms Transport och Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 777 4 314 3 515 2 169 2 350 1 647 1 725 2 692 3 462 3 515
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 758 407 347 -43 320 130 141 131 112 100
Resultat efter finansnetto 703 333 284 -93 308 117 136 125 100 87
Årets resultat 419 259 220 35 171 85 74 69 90 87
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 075 4 013 1 885 1 997 1 582 982 875 4 12 24
Omsättningstillgångar 1 483 1 116 895 558 849 572 866 1 413 1 844 1 910
Tillgångar 6 557 5 129 2 780 2 556 2 432 1 554 1 741 1 417 1 856 1 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 483 1 064 805 585 550 379 294 470 401 311
Obeskattade reserver 170 0 0 0 140 65 65 31 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 935 2 665 1 183 1 315 732 0 200 627 1 012 1 011
Kortfristiga skulder 2 969 1 401 791 655 1 010 1 110 1 182 289 443 612
Skulder och eget kapital 6 557 5 129 2 780 2 556 2 432 1 554 1 741 1 417 1 856 1 934
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 323 323 325 234 228 129 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 403 404 374 39 0 0 177 240 239 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 250 272 238 88 66 41 59 88 88 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 777 4 314 3 515 2 169 2 350 1 647 1 725 2 692 3 462 3 521
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 389 2 157 1 758 1 085 2 350 1 647 1 725 2 692 1 731 1 758
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 500 468 180 294 170 236 327 164 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 392 1 052 687 288 777 376 141 140 123 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,73% 22,73% 62,06% -7,70% 42,68% -4,52% -35,92% -22,24% -1,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,79% 7,94% 12,48% -1,68% 13,16% 8,37% 8,16% 9,24% 6,09% 5,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,18% 9,43% 9,87% -1,98% 13,62% 7,89% 8,23% 4,87% 3,26% 2,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 94,88% 100,00% 85,32% 80,57% 34,61% 27,60% 22,24% 27,60%
Rörelsekapital/omsättning -31,11% -6,61% 2,96% -4,47% -6,85% -32,67% -18,32% 41,75% 40,47% 36,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,64% 20,74% 28,96% 22,89% 26,86% 27,47% 19,64% 34,78% 21,61% 16,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,95% 79,66% 113,15% 85,19% 84,06% 51,53% 73,27% 200,00% 82,84% 62,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...