Visa allt om Däckhuset i Uppsala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 18 931 17 289 16 908 16 468 15 635 13 909 14 181 13 747 13 004 12 429
Övrig omsättning 83 69 0 0 2 73 46 0 14 12
Rörelseresultat (EBIT) 1 585 1 320 1 280 1 359 968 838 1 339 824 1 374 914
Resultat efter finansnetto 1 663 1 398 1 361 1 393 892 948 1 960 743 1 260 792
Årets resultat -14 1 -3 1 224 665 1 010 1 898 780 796 510
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 934 5 046 5 027 5 015 6 951 7 010 6 716 4 675 4 751 4 460
Omsättningstillgångar 9 861 7 760 6 367 6 266 5 798 4 329 4 544 4 349 4 657 4 204
Tillgångar 14 795 12 806 11 393 11 281 12 748 11 339 11 259 9 024 9 408 8 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 341 6 354 6 353 7 156 5 932 5 767 4 757 3 709 3 729 3 358
Obeskattade reserver 323 387 420 641 888 858 1 157 1 439 1 720 1 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 36 78 118 2 028 2 056 1 891 1 024 1 379 1 425
Kortfristiga skulder 8 131 6 030 4 542 3 367 3 901 2 658 3 454 2 853 2 580 2 394
Skulder och eget kapital 14 795 12 806 11 393 11 281 12 748 11 339 11 259 9 024 9 408 8 664
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 478 467
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 775 1 659 1 160 1 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 754 633 671 533
Utdelning till aktieägare 0 0 0 800 0 0 0 850 800 425
Omsättning 19 014 17 358 16 908 16 468 15 637 13 982 14 227 13 747 13 018 12 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 786 3 458 3 382 3 294 3 127 2 782 2 836 2 749 2 601 3 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 712 668 630 531 566 564 515 471 479 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 749 1 506 1 468 1 542 1 345 1 176 1 717 1 132 1 689 1 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,50% 2,25% 2,67% 5,33% 12,41% -1,92% 3,16% 5,71% 4,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,29% 10,96% 12,12% 12,66% 7,59% 9,00% 18,10% 9,20% 14,73% 10,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,83% 8,12% 8,17% 8,67% 6,19% 7,33% 14,37% 6,04% 10,66% 7,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,24% 43,06% 39,83% 39,99% 41,82% 42,32% 42,03% 38,74% 43,76% 38,64%
Rörelsekapital/omsättning 9,14% 10,01% 10,79% 17,60% 12,13% 12,01% 7,69% 10,88% 15,97% 14,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,56% 51,97% 58,64% 67,87% 51,97% 56,76% 50,27% 53,54% 53,90% 51,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,86% 97,11% 101,59% 140,39% 100,92% 101,24% 87,35% 105,54% 123,84% 118,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!