Visa allt om Kaffesnabben AB
Visa allt om Kaffesnabben AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 365 695 2 807 5 334 4 641 4 339 4 541 4 634 4 309
Övrig omsättning 229 - 15 21 75 70 36 32 49 45
Rörelseresultat (EBIT) 215 -2 73 -353 -478 -28 77 77 4 92
Resultat efter finansnetto 214 -7 58 -372 -503 -58 45 13 -166 -10
Årets resultat 214 -7 58 -372 -503 -58 45 13 -166 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 518 289 423 643 698 901 1 008 897 695 830
Omsättningstillgångar 126 250 269 290 784 805 721 707 663 679
Tillgångar 643 539 692 933 1 482 1 706 1 729 1 604 1 358 1 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 308 94 159 101 101 101 159 114 100 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 289 408 335 434 674 1 234 1 361 311 61 143
Kortfristiga skulder 46 38 199 398 707 371 209 1 179 1 196 1 158
Skulder och eget kapital 643 539 692 933 1 482 1 706 1 729 1 604 1 358 1 509
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 165 168 96 190 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 596 1 350 1 044 849 876 817 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 186 451 375 265 247 314 287
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 229 365 710 2 828 5 409 4 711 4 375 4 573 4 683 4 354
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 5 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 561 889 928 868 908 927 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 156 300 317 256 244 265 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 215 156 248 -148 -276 181 285 256 341 465
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -47,48% -75,24% -47,38% 14,93% 6,96% -4,45% -2,01% 7,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -0,37% 10,55% -37,83% -32,25% -1,64% 4,45% 4,80% 0,29% 6,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -0,55% 10,50% -12,58% -8,96% -0,60% 1,77% 1,70% 0,09% 2,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 63,29% 52,09% 42,07% 44,45% 45,87% 44,73% 44,66% 46,12% 47,64%
Rörelsekapital/omsättning - 58,08% 10,07% -3,85% 1,44% 9,35% 11,80% -10,39% -11,50% -11,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,90% 17,44% 22,98% 10,83% 6,82% 5,92% 9,20% 7,11% 7,36% 13,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,91% 657,89% 135,18% 72,86% 87,13% 150,13% 215,79% 39,27% 34,95% 35,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...