Visa allt om Restaurang Qingping AB
Visa allt om Restaurang Qingping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 089 2 905 1 819 1 905 1 923 1 678 1 618 2 846 1 344 484
Övrig omsättning 2 032 20 - - - - - - - 77
Rörelseresultat (EBIT) 2 607 -236 -202 -49 48 -39 -86 -229 29 82
Resultat efter finansnetto 2 607 -236 -202 -49 49 -39 -86 -231 30 82
Årets resultat 1 750 -236 -202 -49 49 -39 -86 -223 16 82
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 339 1 866 232 484 737 989 1 206 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 135 794 614 516 489 518 339 345 654 262
Tillgångar 3 473 2 660 846 1 000 1 226 1 507 1 544 345 654 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 856 106 112 64 113 65 104 49 133 198
Obeskattade reserver 500 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 454 2 365 630 880 1 048 1 351 1 351 0 0 0
Kortfristiga skulder 663 189 103 56 65 93 90 295 514 65
Skulder och eget kapital 3 473 2 660 846 1 000 1 226 1 507 1 544 345 654 262
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 250 195 155 139 236 122 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 396 699 580 339 318 266 288 546 56 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 433 224 182 184 157 128 131 266 60 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Omsättning 8 121 2 925 1 819 1 905 1 923 1 678 1 618 2 846 1 344 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 3 3 3 3 3 3 7 5 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 870 968 606 635 641 559 539 407 269 484
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 261 311 254 258 223 183 186 150 48 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 944 99 50 203 300 213 -66 -229 29 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 109,60% 59,70% -4,51% -0,94% 14,60% 3,71% -43,15% 111,76% 177,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 75,06% -8,87% -23,88% -4,90% 3,92% -2,59% -5,51% -66,38% 4,59% 31,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,81% -8,12% -11,11% -2,57% 2,50% -2,32% -5,25% -8,05% 2,23% 16,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,55% 72,15% 73,12% 78,06% 76,13% 76,52% 68,05% 57,66% 64,73% 85,33%
Rörelsekapital/omsättning 24,17% 20,83% 28,09% 24,15% 22,05% 25,33% 15,39% 1,76% 10,42% 40,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,67% 3,98% 13,24% 6,40% 9,22% 4,31% 6,74% 14,20% 21,11% 75,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 313,12% 406,88% 579,61% 873,21% 743,08% 548,39% 367,78% 109,49% 121,79% 403,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...