Visa allt om Eurocash Food AB
Visa allt om Eurocash Food AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 276 823 933 957 889 373 900 230 978 212 975 737 850 778 613 076 569 796 466 879
Övrig omsättning 5 374 11 330 5 469 3 582 1 763 1 379 1 181 373 394 293
Rörelseresultat (EBIT) 56 916 39 692 33 867 37 507 42 201 57 383 58 816 34 551 24 644 9 766
Resultat efter finansnetto 84 272 38 723 31 334 36 785 41 045 55 104 59 437 33 827 24 310 10 615
Årets resultat 70 445 15 938 6 241 14 558 16 778 26 450 33 929 19 165 15 859 8 019
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 849 147 035 132 616 166 507 191 933 130 392 91 448 66 738 67 722 70 705
Omsättningstillgångar 149 493 121 748 116 658 104 294 117 883 133 397 86 369 52 686 40 905 39 213
Tillgångar 266 342 268 783 249 275 270 800 309 816 263 789 177 816 119 424 108 626 109 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 287 33 299 32 361 71 120 79 071 77 293 62 843 49 827 32 139 26 054
Obeskattade reserver 64 569 70 335 69 000 66 069 57 909 47 909 32 926 17 756 10 050 6 685
Avsättningar (tkr) 56 50 27 164 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 812 45 874 26 735 8 860 17 913 9 789 1 430 2 065 1 875 5 953
Kortfristiga skulder 145 618 119 224 121 151 124 587 154 923 128 798 80 617 49 775 64 562 71 226
Skulder och eget kapital 266 342 268 783 249 275 270 800 309 816 263 789 177 816 119 424 108 626 109 918
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 14 796 2 182 1 080 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 65 854 70 245 65 441 67 631 71 043 61 068 50 964 37 577 39 801 33 650
Varav resultatlön till övriga anställda 2 621 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 36 074 27 898 24 063 23 703 23 652 27 556 24 965 18 555 13 677 12 402
Utdelning till aktieägare 35 000 29 700 15 000 45 000 15 000 15 000 12 000 16 000 0 0
Omsättning 1 282 197 945 287 894 842 903 812 979 975 977 116 851 959 613 449 570 190 467 172
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 188 187 155 153 152 144 127 96 88 116
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 792 4 994 5 738 5 884 6 436 6 776 6 699 6 386 6 475 4 025
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 710 549 595 617 632 619 600 588 621 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 869 52 104 46 846 50 995 55 096 69 406 68 119 40 319 30 202 15 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,71% 5,01% -1,21% -7,97% 0,25% 14,69% 38,77% 7,60% 22,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,77% 15,52% 14,08% 15,06% 14,69% 22,11% 33,69% 29,10% 23,14% 11,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,84% 4,47% 3,95% 4,53% 4,65% 5,98% 7,04% 5,67% 4,41% 2,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,77% 24,53% 25,32% 25,71% 24,78% 24,87% 25,66% 25,00% 24,13% 23,39%
Rörelsekapital/omsättning 0,30% 0,27% -0,51% -2,25% -3,79% 0,47% 0,68% 0,47% -4,15% -6,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,67% 32,80% 34,57% 45,29% 40,10% 42,69% 48,99% 52,68% 36,41% 28,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,29% 64,59% 60,48% 49,46% 50,00% 66,29% 63,49% 61,65% 28,71% 25,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...