Visa allt om Eurocash Food AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 757 291 701 525 650 855 1 453 535 1 345 055 1 276 823 933 957 889 373 900 230 978 212
Övrig omsättning 14 110 8 577 9 156 14 754 15 581 5 374 11 330 5 469 3 582 1 763
Rörelseresultat (EBIT) 20 745 -151 391 -127 729 92 105 73 967 56 916 39 692 33 867 37 507 42 201
Resultat efter finansnetto 19 165 -153 243 -128 985 92 170 73 759 84 272 38 723 31 334 36 785 41 045
Årets resultat 17 134 -122 335 -55 632 60 361 10 945 70 445 15 938 6 241 14 558 16 778
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 304 045 220 256 123 658 67 204 67 343 116 849 147 035 132 616 166 507 191 933
Omsättningstillgångar 172 205 113 645 80 254 226 715 211 764 149 493 121 748 116 658 104 294 117 883
Tillgångar 476 250 333 901 203 912 293 919 279 107 266 342 268 783 249 275 270 800 309 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 506 105 372 127 708 81 429 30 968 55 287 33 299 32 361 71 120 79 071
Obeskattade reserver 0 0 0 50 096 60 468 64 569 70 335 69 000 66 069 57 909
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 56 50 27 164 0
Långfristiga skulder 364 257 205 52 0 812 45 874 26 735 8 860 17 913
Kortfristiga skulder 233 380 228 272 75 999 162 342 187 671 145 618 119 224 121 151 124 587 154 923
Skulder och eget kapital 476 250 333 901 203 912 293 919 279 107 266 342 268 783 249 275 270 800 309 816
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 581 1 159 1 595 1 965 1 672 14 796 2 182 1 080 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 789 151 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 619 65 045 81 135 93 360 86 135 65 854 70 245 65 441 67 631 71 043
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 2 621 - - - -
Sociala kostnader 46 976 26 639 32 373 39 168 37 384 36 074 27 898 24 063 23 703 23 652
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 9 900 35 000 29 700 15 000 45 000 15 000
Omsättning 1 771 401 710 102 660 011 1 468 289 1 360 636 1 282 197 945 287 894 842 903 812 979 975
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 271 225 193 221 219 188 187 155 153 152
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 484 3 118 3 372 6 577 6 142 6 792 4 994 5 738 5 884 6 436
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 624 413 596 609 572 710 549 595 617 632
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 421 -114 741 -127 729 107 736 73 967 73 869 52 104 46 846 50 995 55 096
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 150,50% 7,79% -55,22% 8,07% 5,34% 36,71% 5,01% -1,21% -7,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,36% -45,33% -62,63% 31,47% 26,98% 32,77% 15,52% 14,08% 15,06% 14,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,18% -21,58% -19,62% 6,36% 5,60% 6,84% 4,47% 3,95% 4,53% 4,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,60% 1,79% 2,56% 16,23% 17,31% 23,77% 24,53% 25,32% 25,71% 24,78%
Rörelsekapital/omsättning -3,48% -16,34% 0,65% 4,43% 1,79% 0,30% 0,27% -0,51% -2,25% -3,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,92% 31,56% 62,63% 41,00% 27,99% 39,67% 32,80% 34,57% 45,29% 40,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,68% 14,47% 46,03% 90,85% 77,01% 58,29% 64,59% 60,48% 49,46% 50,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!