Visa allt om Schenk Trading & Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 035 1 718 5 307 1 028 1 106 939 1 053 1 250 1 200 1 225
Övrig omsättning 270 145 257 115 99 602 612 669 674 786
Rörelseresultat (EBIT) 101 109 524 25 1 -59 74 14 512 505
Resultat efter finansnetto 95 110 3 244 19 1 -58 85 131 599 585
Årets resultat 112 87 3 131 15 0 0 0 0 425 273
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 298 2 207 2 395 3 641 3 764 5 014 4 545 4 565 4 672 3 710
Omsättningstillgångar 3 472 4 603 4 474 407 605 423 813 1 079 1 352 2 329
Tillgångar 6 770 6 810 6 869 4 048 4 369 5 437 5 358 5 645 6 024 6 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 405 5 292 6 205 2 212 2 197 2 697 3 297 3 297 3 697 3 671
Obeskattade reserver 0 61 61 0 0 0 269 523 969 1 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 567 0 15 1 571 2 044 2 362 1 538 797 417 418
Kortfristiga skulder 798 1 457 587 266 129 379 254 1 028 942 662
Skulder och eget kapital 6 770 6 810 6 869 4 048 4 369 5 437 5 358 5 645 6 024 6 039
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 785 469 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 490 569 860 870 0 235 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 154 179 270 274 247 225 265
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 500 600 0 400 400
Omsättning 2 305 1 863 5 564 1 143 1 205 1 541 1 665 1 919 1 874 2 011
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 035 1 718 1 327 514 553 470 527 625 600 613
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 955 670 476 341 386 569 585 530 485 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 490 297 671 148 102 45 181 121 650 658
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,45% -67,63% 416,25% -7,05% 17,78% -10,83% -15,76% 4,17% -2,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,52% 1,63% 47,23% 0,62% 0,02% -1,09% 1,59% 2,32% 9,96% 9,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,06% 6,46% 61,13% 2,43% 0,09% -6,28% 8,07% 10,48% 50,00% 48,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,50% 98,86%
Rörelsekapital/omsättning 131,40% 183,12% 73,24% 13,72% 43,04% 4,69% 53,09% 4,08% 34,17% 136,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,84% 78,41% 91,03% 54,64% 50,29% 49,60% 65,45% 65,63% 73,92% 76,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 435,09% 315,92% 762,18% 153,01% 468,99% 111,61% 320,08% 104,96% 143,52% 351,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!