Visa allt om Br Fogd AB
Visa allt om Br Fogd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 159 511 1 001 2 013 1 237 1 377 2 030 1 468 169 109
Övrig omsättning 31 - 12 - - 14 - 40 - 1
Rörelseresultat (EBIT) -168 -66 -40 266 50 23 479 310 -44 33
Resultat efter finansnetto -152 -66 -40 267 50 22 472 310 -45 34
Årets resultat -110 2 9 160 57 93 233 176 -45 24
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 190 186 278 424 468 583 235 52 67
Omsättningstillgångar 343 465 545 869 589 372 636 259 129 119
Tillgångar 476 655 731 1 147 1 013 840 1 219 494 181 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 448 559 557 648 638 581 489 255 79 124
Obeskattade reserver 0 42 110 165 105 135 240 85 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 54 64 334 270 124 290 153 102 62
Skulder och eget kapital 476 655 731 1 147 1 013 840 1 219 494 181 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 61 57 11 138 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 33 375 653 402 578 898 632 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 113 109 105 109 161 144 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 150 0 0 0 0 0
Omsättning 190 511 1 013 2 013 1 237 1 391 2 030 1 508 169 110
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 2 3 2 2 4 4 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 501 671 619 689 508 367 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 255 321 319 477 284 230 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -92 19 130 468 248 191 642 371 -29 41
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,88% -48,95% -50,27% 62,73% -10,17% -32,17% 38,28% 768,64% 55,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,14% -10,08% -5,47% 23,19% 4,94% 2,86% 39,29% 62,75% -24,31% 18,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -96,23% -12,92% -4,00% 13,21% 4,04% 1,74% 23,60% 21,12% -26,04% 31,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,85% 62,62% 82,02% 88,18% 100,00% 92,01% 90,74% 93,39% 10,06% 50,46%
Rörelsekapital/omsättning 198,11% 80,43% 48,05% 26,58% 25,79% 18,01% 17,04% 7,22% 15,98% 52,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,12% 90,35% 87,93% 67,72% 70,62% 81,01% 54,63% 64,30% 43,65% 66,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 225,00% 861,11% 851,56% 260,18% 218,15% 300,00% 219,31% 169,28% 126,47% 191,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...