Visa allt om Rototilt Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Nettoomsättning 540 096 555 884 505 031 462 717 394 537 333 954 306 788 281 285 196 827 0
Övrig omsättning 5 763 3 169 2 393 2 037 1 967 1 905 2 869 1 793 811 0
Rörelseresultat (EBIT) 35 436 20 723 29 586 54 298 45 307 17 130 26 861 13 143 14 230 -7
Resultat efter finansnetto 34 828 25 885 31 863 55 535 45 659 14 477 27 353 10 943 14 830 4
Årets resultat 16 582 21 010 17 446 23 307 26 081 6 166 16 176 9 820 9 535 4
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 419 150 334 87 299 85 757 85 541 75 974 77 345 75 028 83 522 0
Omsättningstillgångar 251 344 212 769 228 322 200 222 144 315 110 322 94 286 112 180 109 834 3 023
Tillgångar 430 764 363 103 315 621 285 979 229 857 186 295 171 631 187 209 193 356 3 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 939 157 357 136 347 118 901 95 595 69 514 63 348 134 572 124 752 3 020
Obeskattade reserver 67 805 53 834 53 648 46 024 34 131 25 318 22 166 15 956 19 948 0
Avsättningar (tkr) 4 125 8 647 9 867 6 952 4 659 3 482 3 748 4 573 4 750 0
Långfristiga skulder 96 500 60 000 0 40 905 41 383 41 061 40 863 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 396 83 265 115 758 73 197 54 090 46 921 41 507 32 108 43 906 3
Skulder och eget kapital 430 764 363 103 315 621 285 979 229 857 186 295 171 631 187 209 193 356 3 023
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
Löner till styrelse & VD 1 211 1 305 740 1 587 625 847 865 1 242 828 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 85 500 85 348 75 886 63 669 57 953 52 763 45 821 44 315 27 493 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 115 40 197 34 566 29 481 25 237 25 130 18 125 16 787 11 963 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0
Omsättning 545 859 559 053 507 424 464 754 396 504 335 859 309 657 283 078 197 638 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 191 191 171 152 139 120 113 107 98 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 828 2 910 2 953 3 044 2 838 2 783 2 715 2 629 2 008 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 673 664 639 619 634 594 596 407 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 50 620 34 058 43 494 65 915 54 925 27 503 37 070 22 164 19 583 -7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,84% 10,07% 9,14% 17,28% 18,14% 8,85% 9,07% 42,91% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,78% 7,53% 10,23% 19,69% 20,45% 9,20% 16,69% 7,49% 7,70% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,01% 4,92% 6,39% 12,17% 11,92% 5,13% 9,34% 4,99% 7,56% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,18% 45,37% 48,33% 52,07% 50,79% 50,84% 53,01% 52,24% 53,20% -
Rörelsekapital/omsättning 30,17% 23,30% 22,29% 27,45% 22,87% 18,98% 17,20% 28,47% 33,50% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,66% 54,90% 56,46% 54,13% 53,17% 47,91% 46,98% 78,53% 72,12% 99,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,33% 152,94% 123,69% 183,60% 172,70% 134,55% 133,47% 227,28% 152,05% 100 766,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!