Visa allt om Boetten Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 603 781 485 163 356 867 496 701 393 164 301 243 201 935 196 116 240 081 193 970
Övrig omsättning 74 - - 69 2 026 66 84 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 772 15 178 8 870 30 928 10 290 9 033 4 603 3 799 10 840 12 555
Resultat efter finansnetto 13 244 14 459 10 619 29 565 9 145 8 890 4 531 3 469 13 804 14 620
Årets resultat 8 129 8 829 8 797 20 878 6 640 6 067 3 249 2 125 8 980 8 017
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 437 9 599 22 631 9 896 27 364 12 323 2 940 2 972 3 018 3 075
Omsättningstillgångar 192 847 202 457 142 392 139 847 105 802 109 996 64 293 50 195 86 044 60 799
Tillgångar 202 284 212 056 165 023 149 742 133 166 122 319 67 233 53 166 89 062 63 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 728 26 599 17 770 24 973 10 594 9 455 6 387 4 138 9 813 8 434
Obeskattade reserver 20 784 17 971 14 878 14 852 11 064 9 555 7 854 7 083 6 332 3 635
Avsättningar (tkr) 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000
Långfristiga skulder 4 625 4 785 4 893 7 701 16 581 8 046 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 145 148 161 702 126 483 101 217 94 926 95 263 52 991 41 945 71 917 50 806
Skulder och eget kapital 202 284 212 056 165 023 149 742 133 166 122 319 67 233 53 166 89 062 63 874
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 200 1 200 1 200 780 780 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 416 13 667 15 190 16 646 17 130 17 995 17 219 17 969 16 202 13 611
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 191 5 941 6 443 6 830 6 622 6 743 7 381 6 662 6 176 5 478
Utdelning till aktieägare 0 4 000 0 16 000 6 500 5 500 3 000 1 000 7 800 7 600
Omsättning 603 855 485 163 356 867 496 770 395 190 301 309 202 019 196 116 240 081 193 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 31 33 38 47 47 44 44 42 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 296 15 650 10 814 13 071 8 365 6 409 4 589 4 457 5 716 4 511
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 661 671 692 638 522 526 559 560 533 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 934 15 313 8 979 31 111 10 473 9 196 4 669 3 878 10 939 12 675
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,45% 35,95% -28,15% 26,33% 30,51% 49,18% 2,97% -18,31% 23,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,81% 7,18% 6,98% 19,91% 7,02% 7,40% 6,88% 7,55% 15,63% 22,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,28% 3,14% 3,23% 6,00% 2,38% 3,00% 2,29% 2,05% 5,80% 7,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,66% 6,14% 5,73% 8,31% 4,74% 6,47% 8,20% 6,99% 9,00% 10,43%
Rörelsekapital/omsättning 7,90% 8,40% 4,46% 7,78% 2,77% 4,89% 5,60% 4,21% 5,88% 5,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,20% 19,15% 17,80% 24,41% 14,44% 13,82% 18,61% 17,60% 16,26% 17,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,65% 118,68% 112,58% 138,17% 111,46% 115,47% 121,33% 119,67% 119,64% 119,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...