Visa allt om DC Trading Aktiebolag
Visa allt om DC Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 57 066 49 064 45 698 54 730 43 702 41 441 40 213 36 218 26 905 9 460
Övrig omsättning 799 574 767 1 008 900 462 300 282 65 86
Rörelseresultat (EBIT) 906 667 1 427 -511 1 112 383 946 920 1 009 -386
Resultat efter finansnetto 778 584 1 326 -589 1 117 383 944 923 1 010 -403
Årets resultat 52 13 957 -266 276 248 646 494 680 -387
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 183 708 631 724 203 307 803 406 401 402
Omsättningstillgångar 6 817 7 044 6 079 5 250 4 067 3 564 3 009 3 015 2 222 1 663
Tillgångar 12 000 7 753 6 710 5 974 4 270 3 871 3 812 3 421 2 624 2 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 699 1 647 1 634 978 1 083 807 1 559 913 419 -260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 523 426 412 427 194 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 028 1 295 1 080 1 540 0 0 0 0 0 175
Kortfristiga skulder 6 274 4 810 3 996 3 456 2 664 2 638 1 841 2 081 2 011 2 150
Skulder och eget kapital 12 000 7 753 6 710 5 974 4 270 3 871 3 812 3 421 2 624 2 065
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 587 80 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 438 4 272 5 498 3 624 2 682 2 496 1 927 1 104 450
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 821 1 394 1 750 1 105 1 029 799 566 297 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 0 1 000 0 0 0
Omsättning 57 865 49 638 46 465 55 738 44 602 41 903 40 513 36 500 26 970 9 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 12 13 13 13 12 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 357 3 271 3 808 4 210 3 362 3 188 3 351 3 622 3 363 1 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 481 475 558 347 333 282 250 177 104
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 118 804 1 578 -297 1 237 604 1 160 1 073 1 130 -288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,31% 7,37% -16,50% 25,23% 5,46% 3,05% 11,03% 34,61% 184,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,55% 8,60% 21,27% -8,54% 26,23% 9,92% 24,87% 27,01% 38,53% -18,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,59% 1,36% 3,12% -0,93% 2,56% 0,93% 2,36% 2,55% 3,76% -4,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,06% 22,98% 20,81% 18,16% 17,93% 16,60% 16,85% 15,01% 16,10% 16,78%
Rörelsekapital/omsättning 0,95% 4,55% 4,56% 3,28% 3,21% 2,23% 2,90% 2,58% 0,78% -5,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,16% 21,24% 24,35% 16,37% 34,39% 28,96% 48,86% 35,67% 21,29% -12,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,25% 100,15% 98,70% 99,71% 93,21% 62,59% 84,36% 81,55% 62,06% 35,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...