Visa allt om Sol Rudolf Eriksson Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Sol Rudolf Eriksson Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 496 3 482 3 551 3 215 3 407 2 956 2 503 2 652 3 257 3 143
Övrig omsättning - - 222 45 3 95 - 6 - 80
Rörelseresultat (EBIT) -232 90 325 54 -37 -155 -311 -40 31 15
Resultat efter finansnetto -261 72 470 61 -28 -159 -320 -49 -18 115
Årets resultat 18 23 211 32 -6 0 26 1 2 128
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 859 2 361 1 787 2 067 699 988 1 298 1 704 1 724 2 241
Omsättningstillgångar 462 824 1 174 1 325 755 684 587 998 1 007 973
Tillgångar 3 321 3 185 2 961 3 392 1 455 1 672 1 885 2 703 2 731 3 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 714 696 673 462 430 436 436 410 510 508
Obeskattade reserver 58 337 288 29 0 22 181 527 577 597
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 632 1 431 1 301 1 737 634 714 726 782 770 1 071
Kortfristiga skulder 918 721 700 1 164 391 500 543 984 875 1 039
Skulder och eget kapital 3 321 3 185 2 961 3 392 1 455 1 672 1 885 2 703 2 731 3 215
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 630 607 537 533
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 988 961 855 890 751 0 0 232 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 330 315 270 233 215 194 192 258 264
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 496 3 482 3 773 3 260 3 410 3 051 2 503 2 658 3 257 3 223
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 165 1 161 1 184 1 072 1 136 985 1 252 1 326 1 086 1 048
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 385 441 427 380 378 324 416 402 343 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 231 405 585 311 266 280 120 390 507 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,40% -1,94% 10,45% -5,64% 15,26% 18,10% -5,62% -18,58% 3,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,23% 3,61% 18,34% 2,33% -1,03% -8,37% -15,70% -0,70% 1,87% 4,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,92% 3,30% 15,29% 2,46% -0,44% -4,74% -11,83% -0,72% 1,57% 4,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,04% 2,96% 13,35% 5,01% 10,68% 6,22% 1,76% 0,53% 4,05% -2,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,86% 30,11% 30,32% 14,29% 29,55% 27,05% 30,21% 29,54% 33,89% 29,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,33% 114,29% 167,71% 113,83% 193,09% 136,80% 108,10% 101,42% 115,09% 93,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...