Visa allt om Björkhamra Möbler Aktiebolag
Visa allt om Björkhamra Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 515 611 616 955 765 944 717 796 586 1 217
Övrig omsättning 33 - 62 - 6 116 102 34 324 28
Rörelseresultat (EBIT) 47 -284 -11 46 166 -142 -11 119 149 30
Resultat efter finansnetto 39 -302 -43 16 131 -178 -38 23 7 -63
Årets resultat 39 -302 -43 16 131 -178 -38 20 7 -37
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 110 142 173 204 217 230 246 1 786 1 798
Omsättningstillgångar 299 433 724 849 846 832 971 716 751 523
Tillgångar 378 543 866 1 021 1 050 1 049 1 201 962 2 537 2 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -148 -187 115 158 142 10 188 226 206 199
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 499 645 696 714 761 849 809 631 1 886 1 913
Kortfristiga skulder 27 85 55 150 147 189 204 105 444 210
Skulder och eget kapital 378 543 866 1 021 1 050 1 049 1 201 962 2 537 2 321
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - 163 112 57 122 102 77 111 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 15 175 0 14 0 123 96 77 130 272
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 4 55 58 42 18 80 82 72 103 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 548 611 678 955 771 1 060 819 830 910 1 245
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 515 611 308 478 383 472 359 398 293 609
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 19 230 113 89 38 163 145 119 176 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 -253 20 77 179 -129 5 135 222 68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,71% -0,81% -35,50% 24,84% -18,96% 31,66% -9,92% 35,84% -51,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,43% -52,12% -1,27% 4,51% 15,81% -13,54% -0,83% 12,37% 5,87% 1,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,13% -46,32% -1,79% 4,82% 21,70% -15,04% -1,39% 14,95% 25,43% 2,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,07% 61,21% 51,62% 64,40% 74,38% 61,23% 52,44% 72,11% 55,12% 62,04%
Rörelsekapital/omsättning 52,82% 56,96% 108,60% 73,19% 91,37% 68,11% 106,97% 76,76% 52,39% 25,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -39,15% -34,44% 13,28% 15,48% 13,52% 0,95% 15,65% 23,49% 8,12% 8,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 462,96% 125,88% 321,82% 210,67% 161,22% 65,08% 46,08% 82,86% 29,05% 66,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...