Visa allt om Våningsbiten Aktiebolag
Visa allt om Våningsbiten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 696 1 660 1 045 90 105 60 36 7 78 2 410
Övrig omsättning 249 80 82 - - - 17 27 245 -
Rörelseresultat (EBIT) -100 558 108 -116 -8 -9 -14 -59 -145 -191
Resultat efter finansnetto 379 558 108 -116 -10 -9 -14 -60 -151 -212
Årets resultat 379 558 108 -116 -10 -9 -14 -60 -151 -208
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 72 0 0 0 21 26 39 126
Omsättningstillgångar 783 822 551 42 63 12 10 14 33 641
Tillgångar 785 824 623 42 63 12 31 40 72 767
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 454 75 -483 -591 -475 -464 -455 -441 -381 -231
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 340 325 215 234
Kortfristiga skulder 330 748 1 106 633 538 477 146 156 239 763
Skulder och eget kapital 785 824 623 42 63 12 31 40 72 767
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 20 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 45 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 1 0 49 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 945 1 740 1 127 90 105 60 53 34 323 2 410
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 0 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 36 7 78 803
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 - 114 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -100 558 108 -116 -8 -9 -9 -46 -115 -109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,07% 58,85% 1 061,11% -14,29% 75,00% 66,67% 414,29% -91,03% -96,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,41% 67,72% 17,34% -276,19% -12,70% -75,00% -45,16% -147,50% -195,83% -24,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,60% 33,61% 10,33% -128,89% -7,62% -15,00% -38,89% -842,86% -180,77% -7,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,68% 84,88% 80,29% -43,33% 99,05% 98,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,09% 4,46% -53,11% -656,67% -452,38% -775,00% -377,78% -2 028,57% -264,10% -5,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,83% 9,10% -77,53% -1 407,14% -753,97% -3 866,67% -1 467,74% -1 102,50% -529,17% -30,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,27% 109,89% 49,82% 6,64% 11,71% 2,52% 6,85% 8,97% 13,81% 84,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...