Visa allt om Norsholms Gård AB
Visa allt om Norsholms Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 70 671 1 563 1 018 1 269 919 1 576 1 496 684 63
Övrig omsättning 93 97 83 109 98 98 233 136 62 71
Rörelseresultat (EBIT) -171 15 891 163 476 290 611 229 230 -57
Resultat efter finansnetto 4 014 107 1 051 180 563 261 582 266 250 -40
Årets resultat 4 014 637 723 115 357 182 346 235 189 58
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 078 1 084 1 255 1 376 1 419 1 344 1 130 1 173 116
Omsättningstillgångar 5 078 1 189 1 879 1 247 1 162 806 1 893 2 136 1 068 565
Tillgångar 5 078 2 267 2 963 2 503 2 537 2 225 3 237 3 266 2 241 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 769 1 805 1 768 1 045 930 873 691 505 390 291
Obeskattade reserver 0 0 684 535 509 401 396 293 318 334
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 309 463 511 922 1 098 952 2 150 2 468 1 533 56
Skulder och eget kapital 5 078 2 267 2 963 2 503 2 537 2 225 3 237 3 266 2 241 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 288 314 288 408 408 144 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 262 288 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 118 123 124 129 126 171 589 61 0
Utdelning till aktieägare 163 230 0 0 0 300 0 160 120 90
Omsättning 163 768 1 646 1 127 1 367 1 017 1 809 1 632 746 134
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 336 782 509 635 460 788 748 684 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 266 248 231 247 232 331 535 274 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -166 20 960 232 546 358 717 272 276 -17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -89,57% -57,07% 53,54% -19,78% 38,08% -41,69% 5,35% 118,71% 985,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 79,03% 5,38% 36,31% 7,15% 23,26% 14,02% 19,25% 10,47% 11,16% -5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5 732,86% 18,18% 68,84% 17,58% 46,49% 33,95% 39,53% 22,86% 36,55% -63,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,14% 98,81% 99,55% 98,82% 94,80% 98,69% 99,37% 99,13% 97,37% 82,54%
Rörelsekapital/omsättning 6 812,86% 108,20% 87,52% 31,93% 5,04% -15,89% -16,31% -22,19% -67,98% 807,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,91% 79,62% 77,68% 58,42% 51,44% 52,52% 30,36% 22,07% 27,62% 78,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 643,37% 256,80% 367,71% 135,25% 105,83% 84,66% 88,05% 86,55% 69,67% 996,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...