Visa allt om Allt i Tak Entreprenad AB
Visa allt om Allt i Tak Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 31 270 36 260 38 675 51 908 42 882 47 912 27 314 28 018 41 469 40 615
Övrig omsättning 109 101 187 83 617 73 202 284 294 97
Rörelseresultat (EBIT) -279 2 512 817 2 541 1 973 3 018 -65 -375 1 684 2 179
Resultat efter finansnetto -356 2 540 624 2 468 2 109 3 183 0 -155 1 691 2 230
Årets resultat -30 1 462 598 1 838 1 295 2 045 225 -203 1 255 1 415
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 652 446 5 118 4 435 2 285 3 850 3 673 3 749 3 990 6 258
Omsättningstillgångar 13 763 16 624 12 551 16 369 16 315 11 274 6 995 10 493 11 484 7 274
Tillgångar 14 414 17 070 17 669 20 804 18 600 15 125 10 668 14 241 15 474 13 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 444 7 474 11 082 10 984 9 646 9 277 7 432 7 408 7 731 6 568
Obeskattade reserver 2 320 3 230 2 580 2 787 2 691 2 354 2 182 2 388 2 511 2 481
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
Kortfristiga skulder 4 650 6 367 4 007 7 034 6 263 3 494 1 053 4 446 5 233 3 283
Skulder och eget kapital 14 414 17 070 17 669 20 804 18 600 15 125 10 668 14 241 15 474 13 532
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 437 440 431 411 370 370 370 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 701 1 238 1 511 1 459 1 544 1 207 1 133 1 092 920
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 818 762 825 779 446 698 2 372 717 569
Utdelning till aktieägare 4 000 0 1 870 500 500 250 0 0 120 92
Omsättning 31 379 36 361 38 862 51 991 43 499 47 985 27 516 28 302 41 763 40 712
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 254 7 252 6 446 7 415 6 126 6 845 3 902 4 003 5 924 5 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 514 386 465 411 308 381 592 361 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -272 2 519 834 2 551 2 054 3 066 -21 -151 1 774 2 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,76% -6,24% -25,49% 21,05% -10,50% 75,41% -2,51% -32,44% 2,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,81% 15,42% 5,05% 12,65% 11,34% 21,18% 0,03% 0,16% 11,51% 17,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,83% 7,26% 2,31% 5,07% 4,92% 6,69% 0,01% 0,08% 4,29% 5,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,87% 16,16% 19,53% 16,55% 17,02% 15,98% 17,00% 21,53% 15,74% 20,15%
Rörelsekapital/omsättning 29,14% 28,29% 22,09% 17,98% 23,44% 16,24% 21,75% 21,58% 15,07% 9,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,20% 58,54% 74,11% 63,25% 62,52% 72,81% 84,74% 64,38% 61,64% 61,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 258,82% 220,68% 255,03% 190,60% 230,48% 292,79% 597,91% 212,82% 211,85% 211,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...