Visa allt om Mobilus Digital Rehab AB
Visa allt om Mobilus Digital Rehab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 489 4 264 4 203 4 181 3 756 2 782 3 212 2 762 2 147 1 783
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 909 954 922 935 346 165 -276 -43 19 -175
Resultat efter finansnetto -1 909 954 944 950 366 170 -276 -44 13 -177
Årets resultat -1 498 548 528 533 240 170 -276 -44 0 -22
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 14 42 47 76 69 112 119 161 192
Omsättningstillgångar 572 3 024 2 800 2 122 1 219 1 183 801 551 659 504
Tillgångar 582 3 038 2 841 2 169 1 294 1 253 913 670 821 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -52 1 446 1 698 1 370 936 797 627 403 447 446
Obeskattade reserver 0 810 570 320 70 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 634 782 573 479 288 456 285 267 374 249
Skulder och eget kapital 582 3 038 2 841 2 169 1 294 1 253 913 670 821 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 237 384 458 595 536
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 420 420 420 433 0 0 0 163 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader - 147 147 145 147 84 136 170 300 298
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 489 4 264 4 203 4 181 3 756 2 782 3 212 2 762 2 147 1 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 489 4 264 4 203 4 181 3 756 2 782 3 212 1 381 716 594
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 580 576 575 590 339 529 324 371 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 905 982 949 964 391 207 -213 22 81 -78
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,28% 1,45% 0,53% 11,32% 35,01% - 16,29% 28,64% 20,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -328,01% 31,57% 33,23% 43,80% 28,28% 13,57% -30,23% -6,42% 2,31% -24,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -42,53% 22,49% 22,46% 22,72% 9,74% 6,11% -8,59% -1,56% 0,88% -9,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94%
Rörelsekapital/omsättning -1,38% 52,58% 52,99% 39,30% 24,79% 26,13% 16,06% 10,28% 13,27% 14,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -8,93% 68,39% 75,42% 74,67% 76,32% 63,61% 68,67% 60,15% 54,45% 64,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,22% 386,70% 488,66% 443,01% 423,26% 259,43% 281,05% 206,37% 176,20% 202,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...