Visa allt om Kumerius Mekanik Aktiebolag
Visa allt om Kumerius Mekanik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 391 2 679 2 599 3 021 2 666 1 990 1 856 1 461 1 847 1 574
Övrig omsättning - - 44 7 - 47 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 573 372 254 492 360 93 32 20 205 -48
Resultat efter finansnetto 573 372 251 491 360 92 32 20 205 -49
Årets resultat 406 237 193 267 261 67 23 11 160 -49
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 67 22 32 14 24 15 22 20 17
Omsättningstillgångar 1 523 1 244 1 105 1 115 832 476 442 405 455 292
Tillgångar 1 667 1 311 1 127 1 147 847 500 457 427 475 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 017 751 655 602 475 274 257 233 313 152
Obeskattade reserver 232 187 125 125 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 417 372 347 420 372 226 200 193 163 156
Skulder och eget kapital 1 667 1 311 1 127 1 147 847 500 457 427 475 308
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 331 322 309 309 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 652 548 526 516 492 22 19 12 12 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 452 155 169 161 167 154 155 143 148 137
Utdelning till aktieägare 200 140 140 140 140 60 50 0 90 0
Omsättning 3 391 2 679 2 643 3 028 2 666 2 037 1 856 1 461 1 847 1 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 696 1 340 1 300 1 007 889 995 928 731 924 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 357 351 240 228 258 264 241 242 235
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 600 382 264 504 369 104 39 30 215 -30
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,58% 3,08% -13,97% 13,32% 33,97% 7,22% 27,04% -20,90% 17,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,37% 28,45% 22,72% 42,89% 42,50% 18,60% 7,00% 4,92% 43,16% -15,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,90% 13,92% 9,85% 16,29% 13,50% 4,67% 1,72% 1,44% 11,10% -3,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,02% 60,47% 60,87% 59,19% 58,03% 55,88% 57,54% 65,98% 64,54% 57,69%
Rörelsekapital/omsättning 32,62% 32,55% 29,17% 23,01% 17,25% 12,56% 13,04% 14,51% 15,81% 8,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,86% 68,41% 66,77% 60,52% 56,08% 54,80% 56,24% 54,57% 65,89% 49,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,23% 334,41% 318,44% 265,48% 223,66% 210,62% 221,00% 209,84% 279,14% 187,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...