Visa allt om Contractor Bygg i Umeå AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 152 529 120 385 102 831 62 187 37 420 32 196 25 483 21 858 22 733 20 600
Övrig omsättning 163 215 51 135 110 66 - 30 88 80
Rörelseresultat (EBIT) 3 853 4 825 8 271 -2 609 1 195 746 951 1 189 1 112 1 379
Resultat efter finansnetto 3 777 4 803 8 949 -2 429 1 208 719 927 1 193 1 088 1 366
Årets resultat 2 308 2 928 6 461 -1 917 497 557 498 668 809 939
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 913 58 166 761 819 832 655 668 106 120
Omsättningstillgångar 38 223 34 881 36 011 14 531 11 228 8 830 8 046 8 228 6 791 4 595
Tillgångar 40 137 34 940 36 178 15 291 12 047 9 662 8 702 8 896 6 896 4 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 275 2 967 9 240 2 778 2 428 2 151 2 024 1 926 1 688 1 339
Obeskattade reserver 3 300 2 500 1 500 0 550 550 550 333 52 73
Avsättningar (tkr) 2 098 0 0 0 70 70 70 70 70 70
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 353 1 602 572 734 567 525
Kortfristiga skulder 29 464 29 472 25 438 12 513 7 646 5 289 5 486 5 833 4 519 2 709
Skulder och eget kapital 40 137 34 940 36 178 15 291 12 047 9 662 8 702 8 896 6 896 4 715
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 741
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 690 6 533 6 712 5 172 4 739 3 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 2 469 2 222 2 180 1 650 1 507 1 275
Utdelning till aktieägare 0 0 1 500 0 2 000 220 430 400 400 460
Omsättning 152 692 120 600 102 882 62 322 37 530 32 262 25 483 21 888 22 821 20 680
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 39 27 18 18 18 19 18 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 676 3 087 3 809 3 455 2 079 1 789 1 341 1 214 1 421 1 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 621 629 961 512 490 473 383 394 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 990 5 058 8 361 -2 420 1 286 798 985 1 236 1 155 1 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,70% 17,07% 65,36% 66,19% 16,23% 26,34% 16,58% -3,85% 10,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,61% 13,86% 24,97% -14,91% 10,50% 7,73% 10,94% 13,53% 16,14% 29,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,53% 4,02% 8,79% -3,67% 3,38% 2,32% 3,74% 5,51% 4,90% 6,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,27% 29,63% 29,16% 35,45% 38,55% 40,32% 51,20% 47,29% 42,74% 42,92%
Rörelsekapital/omsättning 5,74% 4,49% 10,28% 3,25% 9,57% 11,00% 10,05% 10,96% 9,99% 9,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,56% 14,07% 28,77% 18,17% 23,72% 26,70% 27,92% 24,41% 25,03% 29,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,73% 118,35% 141,56% 116,13% 146,85% 166,95% 146,66% 141,06% 150,28% 163,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...