Visa allt om Fabriksvägens Fastighets AB
Visa allt om Fabriksvägens Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 564 2 124 1 471 1 517 1 498 1 234 792 1 124 1 105 1 134
Övrig omsättning - - - - - 15 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 117 1 437 1 106 421 1 052 914 535 730 725 595
Resultat efter finansnetto 1 108 1 276 930 231 852 684 448 512 432 364
Årets resultat 41 1 039 9 1 7 2 330 375 311 262
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 898 3 922 4 001 4 208 4 416 4 624 4 831 4 970 5 178 5 385
Omsättningstillgångar 142 1 109 1 529 669 748 689 588 894 928 634
Tillgångar 4 040 5 031 5 530 4 878 5 164 5 313 5 419 5 864 6 106 6 019
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 528 1 487 448 440 439 432 430 475 673 362
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 400 3 400 3 400 3 569 3 209 4 069 4 456 4 577 4 827
Kortfristiga skulder 2 432 144 1 682 1 038 1 157 1 672 921 933 856 830
Skulder och eget kapital 4 040 5 031 5 530 4 878 5 164 5 313 5 419 5 864 6 106 6 019
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 100 22 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 31 7 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0
Omsättning 1 564 2 124 1 471 1 517 1 498 1 249 792 1 124 1 105 1 134
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 517 1 498 1 234 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 131 29 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 155 1 516 1 314 629 1 259 1 122 673 938 933 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,37% 44,39% -3,03% 1,27% 21,39% 55,81% -29,54% 1,72% -2,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,14% 28,58% 20,07% 8,63% 20,37% 17,20% 9,87% 12,45% 11,99% 10,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 80,43% 67,70% 75,46% 27,75% 70,23% 74,07% 67,55% 64,95% 66,24% 53,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -146,42% 45,43% -10,40% -24,32% -27,30% -79,66% -42,05% -3,47% 6,52% -17,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,82% 29,56% 8,10% 9,02% 8,50% 8,13% 7,94% 8,10% 11,02% 6,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,84% 770,14% 90,90% 64,45% 64,65% 41,21% 63,84% 95,82% 108,41% 76,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...