Visa allt om CalcSoft Aktiebolag
Visa allt om CalcSoft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 176 166 97 76 165 126 73 149 76 54
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 109 8 -33 -116 6 -11 -48 40 -51 -72
Resultat efter finansnetto 109 8 -32 -30 8 -11 38 66 4 30
Årets resultat 64 6 1 5 26 5 36 62 56 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 061 7 061 10 061 11 061 248 387 638 105 78 90
Omsättningstillgångar 325 190 178 227 347 307 195 855 925 1 155
Tillgångar - 7 251 10 239 11 288 595 693 833 960 1 004 1 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 331 325 324 459 553 668 752 780 899
Obeskattade reserver 27 0 0 33 72 100 119 132 160 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 901 6 901 6 901 10 901 1 2 2 34 33 47
Kortfristiga skulder 48 19 3 014 31 63 39 44 41 32 60
Skulder och eget kapital - 7 251 10 239 11 288 595 693 833 960 1 004 1 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 120 120 120 90 174
Omsättning 176 166 97 76 165 126 73 149 76 54
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 109 8 -33 -107 15 0 -32 56 -39 -61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,02% 71,13% 27,63% -53,94% 30,95% 72,60% -51,01% 96,05% 40,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,11% -0,31% -0,27% 1,34% -1,59% 4,56% 6,98% 0,50% 2,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 61,93% 4,82% -32,99% -39,47% 4,85% -8,73% 52,05% 44,97% 6,58% 57,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 157,39% 103,01% -2 923,71% 257,89% 172,12% 212,70% 206,85% 546,31% 1 175,00% 2 027,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 4,56% 3,17% 3,09% 86,06% 90,43% 90,72% 88,23% 89,16% 86,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 677,08% 1 000,00% 5,91% 732,26% 550,79% 787,18% 443,18% 2 085,37% 2 890,62% 1 925,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...