Visa allt om Salko Pivodic Restaurang Aktiebolag
Visa allt om Salko Pivodic Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 672 721 934 858 821 813 828 0 4 793 5 169
Övrig omsättning 11 - 28 1 21 - - 807 447 439
Rörelseresultat (EBIT) 233 334 369 133 224 130 401 208 749 1 267
Resultat efter finansnetto 232 329 377 148 265 172 408 215 888 1 365
Årets resultat 96 256 153 801 306 188 275 172 575 838
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 613 2 738 2 862 2 776 2 865 2 865 2 915 3 025 3 287 3 330
Omsättningstillgångar 2 186 2 212 2 213 2 637 2 813 3 118 3 129 3 285 4 039 3 702
Tillgångar 4 799 4 950 5 076 5 413 5 679 5 983 6 044 6 310 7 325 7 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 775 4 928 4 972 5 119 4 618 4 562 4 623 4 648 4 825 4 551
Obeskattade reserver 0 0 0 0 882 1 037 1 330 1 609 1 893 1 846
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 2 0 4 3 6 0 0 94 167
Kortfristiga skulder 24 19 103 290 175 378 91 54 513 469
Skulder och eget kapital 4 799 4 950 5 076 5 413 5 679 5 983 6 044 6 310 7 325 7 032
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 360 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 1 018 954
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 0 0 545 531
Utdelning till aktieägare 250 250 300 300 300 250 249 300 350 300
Omsättning 683 721 962 859 842 813 828 807 5 240 5 608
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - - 0 0 0 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 599 646
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 242 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 358 459 494 249 340 242 511 318 906 1 407
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,80% -22,81% 8,86% 4,51% 0,98% -1,81% - -100,00% -7,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,92% 6,75% 7,49% 2,83% 4,72% 2,92% 6,80% - 12,16% 19,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,12% 46,32% 40,69% 17,83% 32,64% 21,53% 49,64% - 18,59% 26,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 66,22% 68,12%
Rörelsekapital/omsättning 321,73% 304,16% 225,91% 273,54% 321,32% 337,02% 366,91% - 73,57% 62,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,50% 99,56% 97,95% 94,57% 92,76% 89,02% 92,71% 92,45% 84,48% 83,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 108,33% 11 642,11% 2 148,54% 909,31% 1 607,43% 824,87% 3 438,46% 6 083,33% 755,95% 752,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...