Visa allt om A-sidan arkitektkontor AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04
Nettoomsättning 24 230 22 892 21 912 20 532 17 669 14 479 14 375 11 681 12 872 17 705
Övrig omsättning 135 67 17 48 72 152 82 72 28 66
Rörelseresultat (EBIT) 2 197 2 817 2 164 1 928 1 394 1 693 1 606 656 1 415 1 250
Resultat efter finansnetto 2 199 2 838 2 152 1 926 1 277 1 693 1 605 652 1 949 1 262
Årets resultat 1 437 1 900 1 260 1 034 1 956 1 299 1 224 450 1 131 887
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 321 468 745 621 80 102 173 412 448
Omsättningstillgångar 7 606 8 537 6 464 6 917 6 167 6 021 8 367 5 585 7 075 6 586
Tillgångar 7 809 8 858 6 932 7 663 6 788 6 101 8 469 5 758 7 487 7 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 843 2 406 1 507 1 246 2 112 1 557 3 036 1 812 1 362 1 131
Obeskattade reserver 1 833 1 541 1 182 720 168 1 438 1 440 1 435 1 382 906
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 132 4 911 4 244 5 697 4 508 3 107 3 991 2 511 4 743 4 997
Skulder och eget kapital 7 809 8 858 6 932 7 663 6 788 6 101 8 469 5 758 7 487 7 034
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 628 4 604 5 982 8 864
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 468 1 914 2 509 3 500
Utdelning till aktieägare 1 600 2 000 1 000 1 000 1 900 1 400 2 779 0 0 900
Omsättning 24 365 22 959 21 929 20 580 17 741 14 631 14 457 11 753 12 900 17 771
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 19 17 16 14 11 9 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 275 1 205 1 153 1 208 1 104 1 034 1 307 1 298 644 885
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 834 840 827 852 745 689 760 753 438 659
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 381 3 004 2 281 2 117 1 572 1 746 1 653 719 1 538 1 421
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,84% 4,47% 6,72% 16,20% 22,03% 0,72% 23,06% -9,25% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,19% 32,05% 31,23% 25,17% 18,86% 27,78% 19,02% 11,50% 26,03% 17,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,08% 12,40% 9,88% 9,40% 7,24% 11,71% 11,21% 5,67% 15,14% 7,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,45% 95,68% 95,54% 95,11% 92,61% 92,35% 86,23% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,34% 15,84% 10,13% 5,94% 9,39% 20,13% 30,44% 26,32% 18,12% 8,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,91% 40,73% 35,04% 23,59% 33,04% 43,90% 49,11% 50,91% 32,59% 25,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,08% 173,83% 152,31% 121,41% 136,80% 193,79% 209,65% 222,42% 149,17% 131,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!