Visa allt om Hyge-Plast Aktiebolag
Visa allt om Hyge-Plast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 416 7 926 43 048 46 028 44 170 35 211 42 758 48 636 38 038
Övrig omsättning - 411 - 9 32 12 35 337 306 -
Rörelseresultat (EBIT) -250 363 -2 246 516 1 518 -4 300 148 193 885 465
Resultat efter finansnetto -250 1 908 -2 527 -156 896 -4 185 -544 -560 371 99
Årets resultat 0 1 908 3 -70 896 -3 678 0 6 123 179
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 949 2 699 3 098 4 467 4 608 5 046 5 227 5 271 5 244 4 732
Omsättningstillgångar 130 430 878 13 829 15 417 16 389 16 115 15 337 15 916 12 217
Tillgångar 3 078 3 128 3 976 18 296 20 025 21 435 21 342 20 608 21 160 16 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 038 3 038 1 130 1 127 1 196 300 610 611 605 482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 86 86 594 1 168 1 789 1 677
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 306 4 425 2 234 3 096 5 695 4 779 3 107 3 297
Kortfristiga skulder 40 90 1 541 12 744 16 507 17 953 14 443 14 051 15 659 11 493
Skulder och eget kapital 3 078 3 128 3 976 18 296 20 025 21 435 21 342 20 608 21 160 16 949
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 865 901 1 175 1 078 941
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 108 3 443 5 866 5 669 4 601 5 826 5 369 4 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 41 1 088 1 954 2 342 2 209 2 693 2 658 2 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 827 7 926 43 057 46 060 44 182 35 246 43 095 48 942 38 038
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 12 20 21 19 22 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 7 926 3 587 2 301 2 103 1 853 1 944 2 211 1 902
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 149 368 392 415 414 444 417 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -250 363 -2 106 868 1 989 -3 791 684 760 1 475 1 165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -93,75% -94,75% -81,59% -6,47% 4,21% 25,44% -17,65% -12,09% 27,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,12% 61,03% -56,41% 2,90% 7,70% -15,79% 0,81% 0,97% 4,19% 2,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -961,54% 458,89% -28,30% 1,23% 3,35% -7,66% 0,49% 0,47% 1,82% 1,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,15% 48,32% 8,35% 28,12% 33,62% 29,23% 35,75% 46,72% 40,95% 43,48%
Rörelsekapital/omsättning 346,15% 81,73% -8,36% 2,52% -2,37% -3,54% 4,75% 3,01% 0,53% 1,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,70% 97,12% 28,42% 6,16% 6,29% 1,70% 4,91% 7,05% 8,95% 9,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 325,00% 477,78% 26,80% 56,09% 48,35% 57,73% 47,38% 50,97% 46,97% 52,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...