Visa allt om M Björknerts Klimatteknik AB
Visa allt om M Björknerts Klimatteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 198 6 817 7 205 7 357 8 547 8 785 8 120 7 357 8 407 8 485
Övrig omsättning 209 184 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 690 539 248 329 261 318 463 522 365 480
Resultat efter finansnetto 686 534 244 323 334 298 443 503 352 472
Årets resultat 393 373 147 286 250 175 314 271 260 226
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 77 23 41 134 300 315 422 453 545
Omsättningstillgångar 5 066 3 591 3 379 3 311 3 570 2 983 2 666 2 682 2 055 2 535
Tillgångar 5 119 3 667 3 402 3 352 3 704 3 283 2 982 3 104 2 509 3 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 270 2 177 1 804 1 857 1 571 1 521 1 345 1 032 761 501
Obeskattade reserver 761 584 533 481 528 540 486 473 358 373
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 237 110 255 184 249 173 280 0 321 335
Kortfristiga skulder 1 852 797 810 830 1 356 1 050 871 1 600 1 069 1 872
Skulder och eget kapital 5 119 3 667 3 402 3 352 3 704 3 283 2 982 3 104 2 509 3 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 360 340 300 326 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 637 1 741 1 590 1 952 1 435 1 125 1 073 965 990
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 559 626 500 699 618 464 440 518 572
Utdelning till aktieägare 300 300 0 200 0 200 0 0 0 0
Omsättning 9 407 7 001 7 205 7 357 8 547 8 785 8 120 7 357 8 407 8 485
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 533 1 136 1 201 1 226 1 425 1 464 1 624 1 471 1 681 2 121
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 445 375 374 355 430 409 394 368 367 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 706 552 267 402 357 440 570 625 463 584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,93% -5,39% -2,07% -13,92% -2,71% 8,19% 10,37% -12,49% -0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,52% 14,70% 7,52% 10,05% 9,53% 9,69% 15,53% 16,82% 14,71% 15,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,52% 7,91% 3,55% 4,58% 4,13% 3,62% 5,70% 7,10% 4,39% 5,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,78% 55,82% 51,63% 49,97% 43,86% 45,13% 42,41% 44,92% 38,60% 41,79%
Rörelsekapital/omsättning 34,94% 40,99% 35,66% 33,72% 25,90% 22,00% 22,11% 14,71% 11,73% 7,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,94% 71,79% 65,25% 66,59% 52,92% 58,45% 57,12% 44,48% 40,60% 24,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,50% 376,66% 336,42% 321,45% 212,17% 229,14% 238,69% 137,88% 157,44% 119,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...