Visa allt om Berg och Grundsäkring L Svensson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 53 567 64 255 86 584 56 543 58 237 83 385 74 548 72 980 81 896 52 796
Övrig omsättning 941 0 0 0 363 1 079 234 131 765 269
Rörelseresultat (EBIT) 1 072 7 456 7 203 692 2 720 2 018 205 6 976 4 267 2 178
Resultat efter finansnetto 2 408 9 456 17 965 8 586 6 815 3 622 -29 4 652 3 859 8 305
Årets resultat 1 296 5 480 10 937 5 015 4 219 -304 1 861 2 778 3 011 7 516
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 210 27 350 34 244 17 407 26 044 38 451 40 818 43 159 41 140 38 389
Omsättningstillgångar 25 157 35 073 33 390 38 532 25 701 19 760 23 649 15 554 18 258 16 181
Tillgångar 51 368 62 423 67 635 55 939 51 745 58 211 64 467 58 713 59 398 54 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 500 39 205 35 325 32 988 27 973 32 966 33 270 31 408 28 630 25 619
Obeskattade reserver 15 425 14 825 12 430 9 030 7 230 5 980 4 250 7 595 7 895 8 820
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 188 2 038 4 788 6 787 9 623 9 968 12 510 10 394 10 674 9 455
Kortfristiga skulder 6 255 6 355 15 092 7 133 6 919 9 296 14 437 9 315 12 198 10 676
Skulder och eget kapital 51 368 62 423 67 635 55 939 51 745 58 211 64 467 58 713 59 398 54 570
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 891
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 7 971 9 213 8 712 11 148 10 999 7 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 919 3 203 3 222 4 326 4 447 2 990
Utdelning till aktieägare 0 1 200 8 600 3 100 0 9 212 0 0 0 0
Omsättning 54 508 64 255 86 584 56 543 58 600 84 464 74 782 73 111 82 661 53 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 17 17 16 17 19 19 32 32 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 121 3 780 5 093 3 534 3 426 4 389 3 924 2 281 2 559 2 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 670 728 704 691 688 707 675 513 517 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 636 10 277 10 621 2 631 4 779 4 408 2 404 9 652 7 165 4 820
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,63% -25,79% 53,13% -2,91% -30,16% 11,85% 2,15% -10,89% 55,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,95% 15,38% 26,97% 15,85% 13,66% 6,78% 0,63% 8,75% 7,42% 15,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,74% 14,94% 21,07% 15,68% 12,14% 4,74% 0,55% 7,04% 5,38% 16,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,04% 49,58% 40,07% 38,82% 40,52% 32,42% 35,85% 46,14% 38,41% 43,83%
Rörelsekapital/omsättning 35,29% 44,69% 21,13% 55,53% 32,25% 12,55% 12,36% 8,55% 7,40% 10,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,90% 81,33% 66,56% 71,56% 64,96% 64,64% 56,75% 63,03% 58,00% 58,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,85% 331,42% 133,87% 342,93% 266,12% 187,68% 131,74% 119,36% 127,15% 136,75%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...