Visa allt om Fredrik Nilsson AB
Visa allt om Fredrik Nilsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 255 2 325 2 346 2 073 1 873 1 942 1 909 1 719 2 365 2 055
Övrig omsättning 1 19 19 3 - 1 28 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 146 301 248 31 120 23 226 114 487 124
Resultat efter finansnetto 152 309 249 34 129 16 243 143 511 116
Årets resultat 184 239 154 119 59 108 126 67 267 100
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 238 238 238 238 236 233 237 230 234 207
Omsättningstillgångar 803 830 653 495 703 570 688 524 730 572
Tillgångar 1 041 1 068 890 732 939 803 926 754 964 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 707 523 284 240 231 315 334 335 387 221
Obeskattade reserver 0 85 85 35 157 116 251 185 138 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 0 0 35 33 0 0 0 0 38
Kortfristiga skulder 283 459 521 421 517 371 340 235 438 520
Skulder och eget kapital 1 041 1 068 890 732 939 803 926 754 964 779
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 325 362 343 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 352 317 366 330 392 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 231 242 234 200 242 204 144 115 103
Utdelning till aktieägare 400 150 0 110 0 143 127 127 120 100
Omsättning 2 256 2 344 2 365 2 076 1 873 1 943 1 937 1 719 2 365 2 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 255 2 325 2 346 2 073 1 873 1 942 1 909 1 719 2 365 2 055
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 594 566 582 554 657 548 515 462 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 146 301 248 37 129 32 239 129 518 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,01% -0,90% 13,17% 10,68% -3,55% 1,73% 11,05% -27,32% 15,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,60% 28,93% 28,31% 5,33% 13,74% 3,11% 26,35% 18,97% 53,63% 16,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,74% 13,29% 10,74% 1,88% 6,89% 1,29% 12,78% 8,32% 21,86% 6,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,33% 57,46% 57,97% 58,08% 59,64% 54,63% 58,46% 58,23% 59,62% 46,76%
Rörelsekapital/omsättning 23,06% 15,96% 5,63% 3,57% 9,93% 10,25% 18,23% 16,81% 12,35% 2,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,92% 55,18% 39,36% 36,52% 36,92% 49,87% 56,05% 62,51% 50,45% 28,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,96% 171,46% 119,00% 105,70% 132,50% 142,86% 191,18% 210,64% 157,99% 102,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...